فرود شبان های آری ساسانی و فراز ایل های عرب

lion

زن در میان شبان ها

 

l یادداشت اول 

l داستان کوتاه

l داستان بلند
l تقاص‌طلبی نوستالژیک
l قلندرانه‌ها

l سیر و پرسه در متون
l از موسا تا محمد

l سفر بازگشت
l پرده خوانی ها

l پریشیده‌های‌پریشانخیالی

 

چند کتاب:

 

متن هایی در باره ی شیوه ی زیست شبانی و روزگار رفته ی

ملک دارا:

 l   شر و ور

l  اجاق کور بلکباش ها

l  فرق شبان با گله پا

l درآی گایشگران

 lاووهو، ما...؟ جمبش آزادیبخش، خوراسان و... چه؟

l خرفتخانه ی بهرام و سوسیال خاله ماری

l درنگی بر آخور، آ ــ خور

l دوچیزه گان آرمانی

l مستی است، مهستی بهانه است

l پروپیکرم، جام ِ جانم، زبانم، چهانم

l  کُر ِ ال و کیس کتی

l چهره های منوزده

l  لوتر و مرد روتردامی

l شاه شبان و مه لقا

l مُغبچه بازی در موالستان

 l از هوراسان به سوزاستان

 l چارپاداری و شاهی

l   اولیاالله بیرق سرخ

l گشتی در شهر مس و رد جرمن ها

l سفیدعمامه دارها و سیاه اندامه گان: شیخ و سید و میرزا و البته اگر یک رو، نه نیمی از رُخ بنماید: حضرت شما: مولا

l پاره ای از کتاب: مار در آستین دومینی

l رو و روده ی آریش موالیت: مولا

l گومبا گومبا: کمی لحافکشی مولا

l  با این همه من لنگ ناخواسته می مانم

l از تاکی تا تقی، از رُخی تا رُقیه: شرح بی ریشه گی موالی

l خرفسترکُشی

l نقش زن در تخت جمشید: پاره ای  از متن فرود شبان های ساسانی و برآمد شبان های عرب.

l از هموار جهان شدن تا رام کردن گیتی

l درنگی برچاله نشینی و حال ِ روز چاله نشین ها:

l پای معنی گیر صورت سرکش است: حوری طلبی هدایت و نرانه نویس های از پی اش

l برنوباز بازی باخته

l مُخ: پنگ و تفنگ: چومُغ و گُرز

l  مارکسیسم شبانی

بیست برگ. تمام متن

l فرود شبان های آری ساسانی و فراز شبان های عرب: زن در میان شبان هاـ

تمام متن: صد و هشتاد برگ

l برده داری تا بعد: در باره ی هزاره ها شیوه ی زیست شبانی در ایران

l نقش گردش آب و هوا بر زندگی ماردمان: به بهانه ی خشکی زده گی

l روزگار شبانی. برنو بلندم رو بیارین

l تنگ رم

l بازگشت به ال

l ال و به ــ ال، رم و به ــ رم

l در راه اصفهان: رد اثیر از دین ارداویراف تا عروسک هدایت و بعدتر

l لندهور: landhoer شرحی بر دلبر دین: از خوری خوراسان تا حوری غلمان و هور لب خیابان

 

 

سر آمدم و سودا، پیدا و هم نه پیدا. یعنی چه؟ آشکارا: سر  در بغل به صحرا، سر زیر ناف دریا، از آب ها گذشتم. اکنون منم و تن ها. ما را نه سر نه سودا، ما را دل است، پیدا، بنگر، بیا، تماشا، یک چکه بین نه دریا، دریادلی؟ بپیما یک جرعه از می ما.

 

 

آبیل و کُه بیل: خون اولین

 

به گمان من آبیل باغبان است، بیل آ و که بیل شبان است. بیل کوه. بیل خدا و شبان است که باغبان را می کشد. نامش هرچه باشد. خدا کباب و بوی پیه شبان را گزیده است و دانه کار و باغبان را رانده است. اما متن کتاب: هابیل و قابیل:

 

و آدم زن خود حوا را بشناخت و او حامله شد و قاین را زاد و گفت مردی از یهوه حاصل کردم.  بار دیگر برادر او هابیل را زاد. هابیل گله بان بود و قاین کارکن زمین بود. بعد از مروز ایام واقع شد که قاین از محصول زمین برای خداوند آورد و هابیل نیز از نخست زاده گان گله ی خویش را و پیه آن ها هدیه آورد و خداوند هابیل و هدیه ی او را منظور داشت اما قاین و هدیه ی او را منظور نداشت. پس خشم قاین به شدت افروخته شد. سر خود را به زیر افکند. آن گاه خداوند قاین را گفت چرا خشمگین شدی و چرا سر خود را به زیر افکندی؟ اگر نیکویی می کردی آیا مقبول نمی شدی؟ اگر نیکویی نکردی گناه بر در در کمین است و اشتیاق تو دارد اما تو بر او مسلط شوی.

و قاین با برادر خود هابیل سخن گفت و واقع شد چون در صحرا بودند قاین بر برادر خود هابیل برخاسته او را کشت. پس خداوند به قاین گفت: برادرت هابیل کجاست؟

گفت: نمی دانم. مگر من پاسبان برادرم هستم؟

گفت: چه کرده ای؟ خون برادرت از زمین نزد من فریاد برمی آورد. اکنون تو ملعون هستی از زمینی که دهان خود را باز کرد تا خون برادر تو را از دستت فرو برد. هرگاه کار زمین کنی همانا قوت خود را دیگر به تو ندهد و پریشان و آواره در جهان خواهی بود.

قاین گفت: عقوبتم از تحملم زیاده است. این مرا امروز بر این زمین مطرود کردی و از روی تو پنهان خواهم بود. واقع می شود که هرکه مرا بیابد مرا بکشد.

خداوند به او گفت: پس هرکس قاین را بکشد هفت چندان انتقام گرفته شود. و خداوند به قاین نشانی داد که هرکه او را بیابد او را نکشد.

 

همین داستان سوی اسلامی که می گیرد خردتر می شود و ریشه ناموسی داستان را به دست می دهد. پی خرده ریز می رویم. پی بن دعوای باغبان و شبان.

 

سسب این قصه چنان بود که هابیل و قابیل هر دو فرزند آدم بودند و به آن وقت چنان بود که مر آدم را از حوا فرزند آمدی بیشتر دو به دو و به یک شکم آمدندی: یکی پسر بودی یکی دختر. به آن وقت روا بودی که خواهر به برادر دادندی. خدا آدم را فرموده بود هر دختری که تو را آِید به پسری ده که از شکم دیگر آمده است تا به همشکم نداده باشی.

پس یک دختر آمده بود حوا را با قابیل به یک شکم. پس چون آدم را این امر آمد از خدای خواست که آن دختر که با قابیل به یک شکم آمده به زنی هابیل دهد تا خواهر همشکم به برادر همشکم نداده باشد.

پس قابیل نزدیک آدم آمد و گفت: این خواهر که با من به یک شکم آمده باید به من دهی چرا به هابیل می دهی؟

قابیل از قبول این امر سرپیچی کرده گفت: من هرگز در مفارقت خواهر همزاد خود اقلیما که در حسن و جمال یگانه است و بی مثال است از پا نمی نشینم.

 

سرانجام آدم هابیل و قابیل را گفت که قربان کنند. هریک قبول افتد اقلیما او را باشد. قربانی کردند و قربانی قابیل قبول نیفتاد. این امر خشم او را بیش از پیش برانگیخت و هابیل را به کشتن تهدید کرد.

هابیل گفت: خدا قربانی از پرهیزکاران می پذیرد و اگر تو به آهنگ کشتن من دست به کار شوی من دست نگه می دارم. زیرا که از خدا می ترسم.

 

و قابیل همچنان در کمین هابیل بود تا او را سر کوهی خفته یافت. سنگی برگرفت و با ضرب سنگ او را از پا درآورد. سپس جنازه ی او را برداشته حیران و سرگردان به این طرف و آن طرف می کشاند و نمی دانست با آن چه کند. ناگاه در پیش چشم او دو کلاغ به نزاع شدند و یکی آن دیگری را کشت و با منقار خویش زمین را گود کرد و لاشه ی کلاغذ مرده را زیر خاک پنهان کرد. قابیل با مشاهده ی این صورت درسی آموخت و به دفن برادر پرداخت...

 

نخست زاده ی آدم و حوا که گمان برده بودند همان مخلص و  منجی موعود است بر خلاف زعم ایشان رفت و بر برادر خود هابیل رشک برد و او را کشت.

 

بعضی را گمان بر این است که اسم مسطور هابیل: نفس بخار دلالت بر کوتاهی عمر هابیل است. دیگران برآنند که چون حوا دید قاین آن نسل موعود نیست این مطلب داعی بر این شد که با خود فکر کند که زنده گانی را چندان اهمیتی نیست و همچنان که یعقوب گوید: حیات شما چیست؟ مگر بخاری نیستید که اندک زمانی ظاهر است و بعد ناپدید می شود؟

 

مسیح هابیل را هابیل صدیق خوانده است. اندر کتاب دلایل القبله روایت کرده است ابن عباس رضی الله عنهما که زمین اسفید بود تا آن وقت که قابیل هابیل را بکشت. پس لونش بگردید و طعم بعضی از میوه هایش ناخوش گشت و مضر شد و از آن سبب در مرثیت و اندوه هابیل آدم این بیت یاد کرده است که مشهور است: تغیرت البلاد و من علیها

و وجه العرض...

 

 

از خوراسان تا شوش

 

به این مملکت بنگر. مام له کت. مادر کت. در این مملکت مام بر سر کتش نشسته است در میان و شرق و غرب مُلکش دخترانش هستند. در این مملکت که قباله و بنچاق به نام زن است زن نصف یک نر مولا و گوز سید تخمه ی عرب و ولی است. لحافکش ها شرق شما مگر خاور نیست. خُوَر، خوهر، خور: خواهر. مگر در گوش خر هر روزه نخوانده اند که آفتاب از خوراسان سر می زند؟ خور استان. استان خواهر. هم تا بیشتر در چشم خر کنند در همان شرق: سیستان مگر نه سیس استان است. سیس یا سوس یا سوز مگر نه خواهر است؟ خاور را از ایران بگیری چه برایش می ماند؟ باختر. در باخترت چه خبر؟ مرز باختر مگر شوش یا سوس نیست. همان استان و آبادی سیس یا خواهر به گویشی دیگر.

 

این و آن دنیا و دلبر دین

 

تنها این نبود که آدمی دو شقه ی تن و روان شد، دنیا دو شقه شد: این دنیا و آن دنیا، این و آن و اصل شد آن. پیکر که خواریده می شود و روان که ستوده می شود، روحی که برکشیده می شود تا ماده ی خوار را رها کند. کار روحانی شد سزاوار و ستوده و کار بر زمین و نان درآوردن و دادن به چاه کُم خوار. نزدیک و به دست خوار شد و دور و نادسترس آرزو، جهان آدمی دو شقه شد و با خود خانه ی آدمی را دو شقه کرد و این و آن آورد. این تن، این خاکی، این زمینی، این زن، این جا، این و آن پری، اثیر، آن، آن جا. این و این جا و این دنیا شد سایه ی آن دنیا و خوار. آن دنیا آن جاست یا گذشته است یا نیامده است و خواهد آمد، این دنیا بر کف است، دم است، "آن" است، گذرا، رونده. این زن رانده شد و آن دلبر "دین"، دیانا خوشگله دل بُرد. این است که سخن همواره از راهبر و مرادی است که به آن، به آن دنیا می رساند، سگی که روان را به آن دنیا روانه می کند. میل اگر به این دنیا باشد باز نگاه و چشم تماشا به سوی "او"ست. به غایب. به غیر. آن که آن جا نشسته است. این چه در کنار تو است خوار است. او است که تو میلش داری. در این حال چه دم دست تر و خوارتر از دم؟ حال، زمان و زمانه ی حال ِ اینجایی و اکنونی خوار می شود و جهان آرمان و نشستن گذشته و رفته ی نرُفته در پیش رو می بالد. اگر غرق شکوه رفته ای به شکوهی می رسی که نارونده است. سخن که هیچ، گپ ساده، گفت و گو، که بگویی و بشنوی حرف لق و بی پایه است. دو سوی او بسته . یا باید من ــ بر یکی شوی، گوش شوی و بشنوی یا منبری شوی، زبان و بشنوانی. یا ولی هستی یا مولا. خُرد و ذلیل در برابر بالا و دریده و بی حیا در برابر پایین. یا سیدی یا از خلق. گفت و گوی با همتا را تاب نمی آورد. او یا تهی است و در پی آن بی کران است تا پرش کند یا دریاست پی نهنگ می گردد. این، نزدیک، پیکر، دم دست، به دست، همراه، همسر، همنشین، همبر، همنفس، همدم، همسخن رانده می شود تا به منبر برسد که سخن او را می رساند و راه رسیدن به او، به آن، به آن جا را فراهم آورد. آن چه هست و به نگاه می ارزد آن جاست که مولا میل کرده است. بپرداز. با نیایش و ستایش و پرستش و ورد زیرلبی در این جا به پیکر دینت در آن جا آرایه بده و عطر دهانش خوش کن. 

 

زن در دور پیشاکتاب

 

... گپ در زمان آ سخن است، سه خانه، سخن خانه و سخن خانه سه سو دارد: پدر، مادر، بچه، بچ های خانه. این سخن وقتی از آ به رم می رسد و راه می افتد و در راه سخن سه سویه نمی شود. سخن ِ سه همراه نمی شود. یکی یا باید پیش تر برود یا پس تر بماند. گپ میان دوتاست. یعنی که سخن این زمان گفت و گو است، دو سو.  پدر و مادر، زن و مرد است و بجه بیرون شده است. تا دوری که پسر را پیش خوانده است تا زن را براند. زیرا پسر بنده و برده ای بیش نیست. گاهی  کشیده می شود به این که: موسا چی به دست داری؟ در این راه اگر مغازله ای هست بیین پدر و پسر است. در کل ولی بشنو برو بران است. این کاهش در ال که توانسته است زن را، سوی دیگر گفت و گو را به تمامی از خانه براند سخن یکسویه می شود: فرمان. بکن مکن.

 

به باور آزاده گان، مردم آ، ماردمان، بابای شان خدا، که جانش به عنوان باغبان مانده بود می خواهد رم شود. شبان. می گوید من گله را به شرق می برم. برمی گردم با شاهی. باید فرمان شاه ببرید. گفته بودند فرمان نمی بریم. گفته بود سخت تان می گذرد. گفته بودند ایستاده ایم. گفته بود خانه را برمی دارم و می روم به غرب با موبدی برمی گردم باید دین بپذیرید. گفته بودند نمی پذیریم: نه شاه، نه موبد. فرمان نه می بریم نه می گذاریم. آزاد. آزاد؟ آزاد. گفته بود شاه و موبد یکی می کنم و زادتان را برخواهم چید. ظاهرن هم که چیده است. آخرین نشان از آزاده گان و باور نه شاه نه موبد را در کشتار مزدکیان و اتحاد شاه و موبد در برابر باغ و باغی ها می توان دید. مزدک، مز به لری همان مج فارسی به معنی مغز است. این مز د اک: یا مج د آ همان سر یا سردار آ است...

ادامه ی این متن

 

از تنگ رم

 

tang-aroosi

تنگ تنگ رم  از دو هَل

 

تنگ رم بزرگ نیست. کاسه ای است بر سر و میان کوه که از سه سو رسیدن به آن بی پیمودن گردن های سخت امکان ندارد. از شرق به غربش و یا همان شمال جنوب یک روز راه است به پای رهوار. از این چهارسو نخست در غرب. غرب دو کوه استوار که تا جنوب می آید نشسته است: به مرد، به یا وه همان گردیده ی آ است به معنی زنده. کوه مرد زنده یا سر زنده. با آن تنها گذرگاه سختش همان سری است که جوینده گان بهشت را از رفتن به باغ باز می دارد. اما درست شانه به شانه ی کوه به مرد کوه گیس گان است. گیس یا قز همان دختر است و گان یا گن یا کان خانه است. گیس گانه یعنی خانه ی زن یا دختر. این تنها نشانی از زن نیست که در تنگ رم می بینی. همان تنگ تنگ رم. یک برش که سر کوه کمی تخت است مردها یا پسرها حوضی داشته اند. حوض کُهسر. همین حوض نشان می دهد که زمانی باران آن قدر فراوان بوده است که آن حوض سر کوه با آبگیر کم اش پر می شده است. اگر این به نام پسر است در بر دیگر تنگه قصر دختر است. قصر از قز ره یعنی راه دختر بعدها بر کاخ ها می رود. در حالی که قصردختر خانه ی کوچکی بوده است که جز این که بر آّب چشمه مسلط بود کار دیگری  هم می کرد. اگر می خواستند می توانستند از همان جا با یکی دو نفر راه تنگه را ببنند. سومین نشان زن درست آن مرز شرقی تنگ رم است: گور دختر همسایه کتیبه ی معراج کرتیر است. گور بابای چیش پیش به گفت موالی. در سرتاسر تنگ رم تا صد سال پیش گور دختر تنها گور نشاندار بود. مردمان آ زنده گی را بر همین زمین دیده بودند و چون تمام شد تمام است. گوری بی نشان و خاک. بهار بعدی گور گم شده است زیر پای آمده گان. این گور خود داستانی دارد که جای پرداختن به آن نیست.

 

tangeeram-guredokhtar

 

در داستان هایی که موالی پرداخته اند کسی به نام فرهاد برای شیرین خسرو کوه ها کنده کارها کرده است تا شیر در سنگ روان شود. کمی به فرهاد فرو کنیم. فر یا پر آ یا آد، پیر آ، پور آ، پسر آ یا آد یا آک یا آت است. فرهاد: پسر آ. این پسر در جایی زنده گی می کرد که چهار تنگه بزرگ از پی هم داشت. از نخستین و بزرگترین تنگ گرفته که تنگ رم بود تا آخرین تنگ در خود یک کت یا قنات یعنی کون آد داشت. نامی که شبان ها به تحقیر بر سر سازمان های آبیاری مردم یکجانشین گذاشتند. تنها آب یکی از این ها کت ها خوش و شیرین بود. همان کت خاش. تمام این منطقه بر روی رشته ی گچی گچساران است و این تنها آّیی است زیر زمین که سطح آب از دی، از ده، از تنگ رم بالاتر است و شیرین است در کل منطقه. فرهاد پسر آ برای این که آّب شیرین را از این تنگه به دی به آبادی بیاورد برای زمانه ی خود کارستان کرد. باید پاره ای کت می زد و بیشترینه راه آب را از کوه های ناهموار و تنگه های عمیق می گذراند. همین است که آن همه آواز و آوازه اش پیچیده است. طرف آمده برای این که کار مادر یا مادرانش، زنانش را راحت کند که هر روزه راه نیفتند مسافتی طولانی بروند و با یک کوزه آب خوش برگردند. در میان این مردم بارت را باید خودت ببری. بار حیوان که نمی کنند. این آّب شیرین را رساند به ده. حالا این چه طور موالی آب شیرین و کت خاش را از یاد بردند و شیرینی آّب را به تن شیرین خسرو رساندند برمی گردد به قدردانی موالی.

 

بعد از دیکتاتوری پرولتاریا

 

دستگاه های نظری بسته که از جایی بیاغازی و بعد از دوری به آغازت برسی و دور بسته شود دستگاه نظری اتوپیست ها و آرمانجویان است. در نهاد دین های کهن آدمی از "آن دنیا" یعنی بهشت می آغازد و بیرون می شود و به "این دنیا" پرتاب می شود اما در راه و پیش رو در آینده به آن چه که پشت سر نهاده است خواهد رسید. برای یک مومن سنتی بهشت که از آن جاییم و به آن بازخواهیم گشت در آن دنیاست و آن دنیا را خدا داند کجاست. همین دنیا که جا به دست نمی دهد در آغاز کتاب مقدس روی زمین است. زمین آمده است که آدمی بیاید و دنیا به گردش بیفتد. در گوشه ای از زمین باغ است و خدا و مار در این باغ زنده گی می کنند تا این که آدم و حوا هم آفریده می شوند در باغ و آدم و خانه اش، زنش از این باغ اخراج می شوند تا زمین را آباد کنند و با عرق جبین نان درآورند. بسیار بعد است که دنیای دیگر از روی زمین و این دنیا بلند می شود. برای موسا زمین وعده ای روی زمین است و آبادی های مردمان آ، ماردُمان. دور درازی دنیای دیگر زیر زمین بود.

 

دین مارکس زمانی آمد که کلیسا در گوزپیچ بود. دیگر جایی نمانده بود که ناشناخته مانده باشد بر زمین. "در" آسمان هم باز شده بود و کلیسا باید جای "آن دنیا"یش را نشان می داد. در این دور بود که دین نو آمد، دور تفسیر جهان سرآمده است وقت تغییر دنیاست. بهشتی روی زمین، با دست پرولتاریای شانه فراخ، همین پیش رو که با جوش و خروش راهش هموار می شد نه با سکوت کور کلیسا. چسباندن دین به ریش بابایی که ریش همه را دود داده است با افیون دین دشوار است. اما اگر ملاقات بابای رفته در پیش رو یا ملاقات دنیای پشت سر نهاده شده، رُفته در آینده و پیش رو میسر است این خود همان دین است. آرمانخواهان مدرن دین نو کرده اند. نظر این آرمانگرایان کاهیده ی اندیشه ی داروین است. داروین دستگاه بسته پیش نمی گذارد. او باز می کند که آغاز زنده از آّب است و ما در ادامه اش هستیم. پیکری که اکنون آدمی است در راه می گردد و دیگر می شود تا هموار راه شود و البته در این بین همیشه هستند دست و دسته هایی که از شاخه می افتند و کنار راه می مانند. این دستگاه از هر دو سو باز است و شهر پشت سر نهاده را پیش رو نمی نشاند. اما دیندارهای مدرن این داده را پرورده اند که اجتماعات آدمی در آغاز دوری را می پیماید که میانشان مالکیت بر ابزار نیست، تضاد طبقاتی نیست، طبقه نیست، تاریخ نیست. از دل این کمون های اولیه که نخستین شهر بی تضاد است برده و برده دار بیرون می آِید، که تاریخش را مبارزه ی بین برده دار و برده می زند. از دل برده و برده دار رعیت و  فیودال بیرون می آید و از دل رعیت و فیودال سرمایه داری در می آِید که تضاد پیش برنده ی تاریخ مبارزه ی آن بین کارگر یا پرولتاریا است که اکثریت است و اقلیت سرمایه دار. قرار است پرولتاریا که در اکثریت است با خراب شدن خورده بورژوازی و اقشار کهنه تر بر سرش اکثریت مطلق را دارا باشد و در انقلابی سرمایه دارها را بردارد. سرمایه دار برداشته. کشته همه. اما سرمایه را که نمی شود برداشت. کارگر که سواد ندارد وقتی که برای گرداندن زور بازو بس نیست، گرداندن سرمایه به مایه ی سر هم نیاز است. این مایه را کی دارد؟ حزب مارکس، حزب کمونیست که خود منافعی ندارد و منافع طبقه ی کارگر یعنی دیکتاتوری پرولتاریا را اجرا می کند. درهم کوبیدن قلعه های بورژوازی یعنی تعدد اندیشه. دیکتاتوری پرولتاریا اما قرار است راه به کومون های آخریه باز کند که همان شهر بی تضاد کومون های اولیه است یک پله بالاتر. رسیدیم و پیمودیم. شهر بی تضاد: بعد؟ بعد ندارد. بسته است. خدا بخواهد دیگر این اندیشه نوبرانه همواره نوبر خواهد ماند. بهشت بعد دارد؟ هر اندیشه ای در بافتی و برای زمانی که در آن بافته می شود آفریده می شود و در بافتش دگرگونه می شود اگر نخواهد بسنگد. این که تا حالا هر پیامبری برای زمانه خودش بود ولی پیامبر ما حرف همه ی آخرها را آورده و برای همه ی دوران هاست ادعای همه ی دین هاست.

 

این دنیا و آن دنیا

 

در دنیای کهن دین چیزی از زنده گی، جزیی از زنده گی نیست، خود زنده گی است، همه اش دین است. بر "این دنیا" نفس می کشی اما برای "آن دنیا" کار می کنی و می کاری. زنده گی اصلی آن جاست و آن جا که هرچه بمیلی و اراده کنی حاضر است و آن که غایب است مرگ است، آن دنیاست. آن دنیا اگر نباشد این دنیا ارزش زنده گی ندارد. این دنیایی برای آن که خودت را برای آن دنیا آماده کنی:

 

از رابعه پرسیده بودند:

«ــ از کجا می‌آیی؟

ــ از آن دنیا.

ــ به کجا می‌روی؟

ــ به آن دنیا.

ــ این‌جا چه می‌کنی؟

ــ افسوس می‌خورم و کار آن دنیا می‌کنم.»

 

 تا آن دنیا برقرار است و راه میان این دو دنیا زبار دارد موبدی برقرار است. نهاد دین برقرار است. مینه و اندرونه می گرداند، معنایش دیگر می شود و هرچه پیشتر بیاید ناگزیر است راه آن دنیا را آسان تر کند تا مشتری های بیشتری داشته باشد.

 

در آن آغاز در مصر باور به آن دنیا و رسیدن به آن میسر بود. اما راه میان این دو دنیا دشوار بود. گذر دادن پیکر از این خاک به آن دنیا ساده نبود. مشکل اصلی و اساسی این بود که از این دنیا رفته ای اما لاشه ات نرفته است. در میان این مردمان تن و روان هنوز چندان از هم جدا نشده بودند که بتواند دار یا پیکر را بی خاصیت بداند و چالش کند. پیمایش راه میان دو دنیا به هزارتو و دخمه و من ها مومیا و نیروی کار ورزیده نیاز داشت. وُسع همه کس نمی رسید. همه گان  نمی توانستند این راه را بپیمایند. این ایرانی ها بودند که با شقه کردن آدمی به پیکر و روان، رونده را روان دانست و تن خوار و به گل ماند. همین که حالا با مشتی ورد و آیه می شد به آن دنیا رفت سفر آسان شد و زبار و مشتری های بیشتری برای موبد پیدا شد.

 

هابیل و قابیل

 

عالم استوره عالم تاریخ نیست. استوره ها نام های عام اند. یکی از این نام های عام آدم است. آدم و حوا همان دو نفری هستند که دنیای ال با آن آغاز می شود. این را بگویم که پیش از ال خدا رم بود. پیش از رم آ بود. آ و خانه اش، زنش، اِو ِ آ، اِوا، حوا. این جفت سه پسر دارند. یکی باغبان است و شیوه زیست و نان در آوردنش باغبانی است. دومی دانه کار است، دهقان. سومی شبان است و آبادی های این مردمان که خود را ماردُم یا دم مار، دم مادر نیز می نامند آمیخته ی این سه شیوه ی زیست است. فرق شبان این آبادی با شبان ال این است که این شبان خانه به کول نیست. روز هرکجا می چراند شب باید به خانه برگردد. این آ خدایی است در پیکر آدمی. پیکرش میرا است و جانش زنده است. رویش میراست اما رُخ اش که رو می دهد، به دید می کند، پدید می کند جاودان است.

 

آدم ال کاهیده ی آ است.  آ ــ دم همان دار آیی است که پیش پایش سر یا دم می رود. این جفت آدم و حوا دو پسر دارند. یکی باغبان و یکی شبان. شبان نخست زاده است و همه ی نخست زاده ها از انسان تا حیوان مال و برگزیده ی ال است. این آدم را بنگر:

 

به راستی که شما را آفریدیم و صورت و سامانتان دادیم. آنگاه فرشته‌ها را گفتیم بر آدم سجده برید. همه سجده بردند، مگر ابلیس که سجده نبرد.

گفت: چرا سجده نکردی؟ چه چیزی مانعت شد؟

گفت: برای این که من بهتر از اوام. من از آتشم. او را از گل آفریده ای.

گفت: فرو رو از این درگاه. تو را نرسد که بزرگی بفروشی در آن. بیرون شو که خُرد و خواری.

گفت: تا روزی که مردمان برانگیخه شوند مهلتم ده.

گفت: مهلت یافتی.

گفت: از آن جا که مرا فریفتی، بر سر راه راستت در کمین مردمانت می نشینم، آن گاه از پس و از پیش و از چپ و از راست به سربختشان می روم و باطلشان می کنم. بیشترشان را سپاسگزار نخواهی یافت.

گفت: از آن جا نکوهیده و سرشکسته بیرون شو، جهنم را از تو و یاران تو پر می کنم. و ای آدم تو! تو و همسرت در باغ بهشت باشید و هرچه خواستید بخورید ولی به این درخت نزدیک نشوید.

آن گاه شیطان آن‌ها را وسوسه کرد و گفت: برای این شما را نهی کرد و گفت از این درخت نخورید که اگر از آن بخورید فرشته شوید یا از مردمان نمُردنی. و برای آن‌ها سوگند یاد کرد که یارشان باشد.

آن‌گاه آن‌ها را به طمع انداخت. و چون از میوه‌ی آن درخت خوردند عورت شان بر ایشان آشکار شد.

قرآن الکریم سوره اعراف.

 

آن‌گاه چشم‌های هردوی ایشان باز شد و دانستند که عریان‌اند، پس برگ انجیر به‌هم دوختند؛ ستر عورتشان.

کتاب مقدس. سفر پیدایش.

 

مومنان هیچ گاه نتوانسته اند آدم را برای چشم گشودن و رانده شدن از بهشت ببخشند. اما بنگر که آدم ال دو شیوه ی زیست در برابر خود دارد و باید از ترکیب و آمیزش این دو شیوه آبادی هایش را بنا کند. آن سومی که دانه کار بود و میان این دو می نشست و تنش میان این دو را می کاست که یکی خانه اش بر سُم دام است و بروبرو و یکی که با ریشه دار باغش در خاک تنیده است این دو پسر در نام های خود هم این را روشن می کنند که کی مال کی است. نخست زاده، شبان یا کُه ــ بیل است. قُه بیل. قُه یا کُه یا کوه نام خداست. باغبان آــ بیل است. هابیل. بیل آ، بیل باغ. در این بین نخست زاده و برگزیده ی ال باغبان را می کشد و تنها شیوه زیست مجاز شیوه ی شبانی می شود. این زن و مرد را باش که دیگر سنی ازشان گذشته است که پسرهاشان بر سر زن همراه شان جنگ شان شده است غروب روزی که شبان باغبان را کشته است.

 

مُرده ریگ و دلار

 

حرف هایی مثل د و ل گاهی چنان با نامی که سرشان آمده اند یکی می شوند که جدا کردنشان به آسانی نامیسر است. دکان و لکاته دو موردند: د کان و له کات. کات یا کت قنات است، قن آت یا قن آد که همان کون آ باشد. له کاته: زن کتبان، کتبانو. در هر دو مورد تحقیر شبان بر مردمان یکجانشین "آــ زاد" و باغی آشکار است. داستان نگاه تحقیرآمیز و دریده ی شبان به زنده گی دانه کاری و باغبانی و کار دراز است. در زمان ساسانی ها حقیرترین کار پیشه وری و باغبانی بود. اما برای شبان باغ زن او است و کشتزار زن است. برای شبان زن چیز است، شی، مال. شبان که کشتزار ندارد، باغ ندارد. باغش بی آبان است و زنش. زن های شما مزرعه ی شمایند. باغ شما این است. از هر طرف که خواستید وارد شوید. واژه هایی مثل نوکن و فاکن و گایش یا فری ین، فر ای ین، زاد یا تخمه دورتر افشاندن همه از همین جا می رسند که درخت برای شبان زن است و فاکن از پاکندن، بیل زدن پای درخت، نوکن از نوکندن هم بیل زدن پای دار و تازه کردن خاک بود. گایش که تحقیر دانه کار است: گاییدن: خیشیدن، گرداندن گاو بر زمین. حالا این را بگذار تا برسیم به ریگ در مُرده ریگ. مرده ریگ یعنی ریگ هایی که از مرده مانده است. میراث. ریگ هم سنگ های گردی بود که لابد ویژه گی هایی داشته است و به عنوان پول عمل می کرده است. از این ریگ در میان ساسانی ها نام پولشان دریک بود. د ریگ. رایک و رایش به معنای دولت هم از همین جاست. در آغاز در حوالی لار این پول نوعی صدف بود. بعد نام لار بر آن صدف ها رفت و د جلو آن آمد و چنان در آن آجید که جدا کردن د از لار در دلار امروزه نامیسر باشد.

 

 

"آ"ی کلاهبردار

 

این الفبایی که به خط فارسی ایرانی رسیده است برای رابطه و خبررسانی مردم آ بود. خط آزاده ها. برای همین هم اولین حرف همان آغاز دهان گشودن است: آ. آشکارا سردار است. تنها حرفی است که سر دارد و حرف های دیگر را ردیف می کند واولین حرفش آب است. در آغاز جمع ها کوچک بود. برای خبررسانی بالای تل های گرد گلی می شدند و با سرنا و دوهل خبر رسانی می کردند، گاهی هم با بلند کردن دود و آتش. جمع گسترده تر شد و دیگر با سرنا بر سر تل شدن پاسخ شوش تا سیستان را نمی داد. این مردمان که در گُستره ی ورای خوراسان در خاور تا ورای شوش در باختر زنده گی می کردند زبانشان در لهجه ها گلگونه بود. برای همین چون حرف هایی مثل اَ یا زبر، اِ یا زیر و اُ بسیار به هم می شوند نوشته نمی شوند. یا برای حرف هایی مثل ق و ک و گ و غ یا ب و ف و و که زیاد به هم می شدند یک نشان داشتند که هرکس بتواند این خط به لهجه ی خود بخواند. هرچه الفبا دقیق تر شود لهجه ی مسلط استبداد شدیدتری بر لهجه های دیگر اعمال می کند. این خط خطی است که برای آدم های این زبان نوشته شده و باهاشان آمده است، مردمان این زبان، نه مردمان آشنا با این زبان. البته ز و ذ این روزها برای کاتب های بزرگ هم مشکلساز است. اما لاتین می تواند فارسی را برای بی گانه آموختنی تر می کند.

 

مرگ بر اُموی، زنده باد عباسی

 

وقتی که امیرزاده های موالی ایرانی خلافت را از اُموی به عباسی برگرداندند دیگر خلیفه در خوراسان نهاد دین را به دست گرفته بود. جریان خمس از خوراسان به مرکز خلافت بی خطر شده بود. برای همین خلیفه ترک ها را پیش خواند که توی پوز موالی بزند. موالی را تاراند و راند. یعنی که آن نهاد موبدی سگبندی دین که در خوراسان و به همت موبدها و شبان زاده های موالی رویه گردانده و عربی شده بود به غرب خلافت رفت و موالی از دور نهاد دین رانده شدند. دیگر ایران گرفتار سه زبان است. سه جهان: دنیای دین و آن دنیا که عربی است، دنیای لشکر و شمشیر و سولتانت به ترکی است و زبان فارسی برای گرداندن امور نان روزانه است و موالی گری و موّالی: مدیحه خوانی در نیایش و ستایش نیای خلیفه ی عرب یا سولتان ترک و خوارداشت نیای خود. وقتی خلیفه نهاد دین را از خوراسان و از دست موالی بیرون کشید و به غرب برد دوری خلیفه بازیچه ی سلطان های ترک شده بود اما ترک ها هم خود را در این قامت و لیاقت ندیده بودند که شهموبد یا خلیفه و به هم آورنده ی میان آن دنیا و این دنیا، ولی این دو دنیا باشند. موبد که نمی توانستند چون نهاد دین به عربی بود، اما شاه، سولتان توانسته بودند و شدند اما همچون موالی به گردآوری خمس برای خلافت دوام دادند و خود را در قامت شه موبد و حاکم مطلق بر نفس و بر نَفَس، بر تن و روان ندیده بودند. این را مغول ها داشتند. آن ها بودند که آخرین خلیفه ی عباسی را نمدمال کُشتند و موالی را بعد از قرن ها از دست خلیفه ی عرب عباسی رهاندند. اما خوی مولایی گرفته بودند و از دست موبد رها نشدند. نهاد دین عربی بود و سیدها در دین حرف اول را می زدند. ترک ها شاه بودند و موبدشان گاهی از موالی بودند اما بیشتر سید بودند. یعنی از تخمه ی عرب.

 

 

اجاق کور بلکباش ها

 

ایرانی ها نژادپرست ترینانند در میان نژآدپرستان. نژادپرست های کجکی. نژادپرستان دیگر خود را نژاده می کنند، نژاد خود را می ستایند و نیای خود را بزرگ می دارند و خدای خود را می پرستند و از خانه اش پرستاری می کنند. ایرانی اما این حداقل آزاده گی را هم ندارد که زاد یا تخمه ی خود را بستاید. او  زاد ولی اش، زاد آقایش، زاد سیدش را می ستاید و بزرگ می دارد و زاد: این را بباش که نژاد همان نزاد است. یعنی تخمه. در برابر زاد که شیوه ی زیست است و گرنه همه زاده ی آیند. آزاد و آزاده گی و آزادی مال زاد آ است. این مردم اصل اولشان این است. بالای سرت آسمان نیست گوی بزرگ آفتاب است. زیر پایت آّب نیست ماه است و تو در این میانه بر این زمین نشسته ای. زنخی بزن و حد خود را به دست بده، جای و گاه نخود در این دنیا بنما بعد بیا بیش بطلب و آز بورز. این مردمان که خود را از خانه ی آ می دانستند دو جا با خدا کنار نیامدند تا تمام شدند در مزدکی ها. باغی ها. نه شاه، نه موبد، نه شاهی، نه موبدی، دنیای بی فرمان. بی بکن نکن. این زمین، این جا، این دنیا. دنیای دیگر دوروغ است. باری، یکی از جاهایی که زاد دگرگونه شد و به جایی رسید که به معنا در برابر خود بود آقای سید بلکباش است. سید با تشدید، سید بی تشدید، شید و زید همه از همان زاد فارسی است. ولی زاد در فارسی ای که من ام بر تخمه و بر نر، بر بابا نمی رود. در میان ما آن چه می رود در خانه می رود و رکن اول خانه مادر است، مار. در میان آزاده گان هرکس هر کاری می توانست و خوش داشت می کرد. بکن نکن نداشتند و باغبان ها بیشتر زن و دختر بودند. باغی در زبان سید کینه ی ابوی را از باغی ها برملا می کند، از گیوماهتو، از مزدک، مج د اک. سر خانه ی آ. واپسین سردار آزاده گان. گیوماهتو و مز د اک که همه نام های عام اند. گیوماهتو مُخانی، باغی و مزدک نام عام است: گیوماهتو یعنی  مرد ماهتو، مرد خواهر خانه و مزدک یعنی سر یا مغز خانه ی آ.

ادامه ی این متن

 

خیال، تاریخ و آرمان

 

به نظر من خیال یعنی آن توانایی که آدمی را از "این"هست فراتر می برد و به "آن" بود یا بخواهد شد می رساند. یعنی که می تواند نهست را در خیال بیاورد و پدید کند، به دید کند. این نه هست یا گذشته است یا آینده ای که قرار است دیدارگاه  گذشته باشد. خیال گذشته و آینده وقتی که در حال و دم نشسته ای پای و پایه ی زبان است. به هم رساندن دو سوی نهست از میان هست. جایی که آرمان و تاریخ یکی می شوند و موالی به شهر بی تضاد می رسند.

 

 

 

haram-kosband

 

عکس کُسبند است. پیش تر مردهای اروپایی که دست شان می رسید به سفر تجارتی یا جنگ که می رفتند این "دستگاه" را به زن می بستند، قفل می کردند و کلیدش را به کشیش می دادند برای وقتی که اوژانسی پیش می آمد.

 

شِر و وِر

 

همراهی شر و ور مثل ال و پل از گذشته ی دور می آید. ال مرد یا پسر انسان است و پل یا گیس یا گوس یا قز زن همراه ال است.  اوآ، حوا، زن یا خانه ی آ، خوررم و خورشید که همسر و همراه و همپای رم و جمشیدند، پل یا گیس یا قز هم در آغاز همپای ال است تا آن زمان که مرد زن، مار، مادر را از خانه نرانده و یکه تاز نشده است. حرف زدن در خواب و هذیان را جاهایی الورده می گویند به معنای وردهای ال یا پلورده یعنی وردهای پل. بسته به این که طرف الیست باشد یا پله وی، پهلوی ورده ها یا هذیان ها را به یکی از این دو نسبت می دهند. می خواهم بگویم که دعوای ال و پل از الورده و پلورده خیلی کهن تر است حتا از شر و ور.

 

شر: که شعر و شرح و شعار و شعور همه از آن در زده اند همراه ور است که ورد و وُرد و همان ور از آن مانده است. ور وردهای آهسته و زیرلبی ای بود که بیشتر درد دل با دی یا مادر آفرینش بود. دی: مادر، همان که دین و دینه و دیانا از آن آمده است. این ورها که نباید کاملا لب ها بسته باشد و نباید صدایت را کناریت دریابد تا حدی به زبان روز بود یا دست کم برای شخصی که ور را زمزمه می کرد روشن بود چه می گوید و از دین چه می طلبد. اما شر: شر وردی دیگر بود. اورادی بلند و منظوم به زبان مردمانی که آمده بودند رفته بودند و با خود معنای شر را برده بودند آوایش، صدایش مانده بود. شر نیایش بود. ستایش نیاهای ایل و قُه بیله، نیایش و ستایش نیا از بابای دم دست بگیر تا به بابای اول برسی. این آوازها که بر خلاف ور با صدای بلند و به آواز خوانده می شد و منظوم بود بعدها بر سر شعر رفت اما شعر از نیایش دور نشد. در میان ایرهای ایرانی در زمان حمله اعراب دیگر نشانی از آگاهی بر برزبان آورده ی شر و ور نبود. شر و ور هردو به زبان رفتگان بود و هیج کس نه معنای وری را می دانست که زمزمه می کرد نه معنی شری که با صدای بلند می خواند. اما در میان عرب ها این ور کمی واژه ها بی معنی داشت اما شر یکسره بر زبان عرب بود و عرب ها معنای شرشان را درمی یافتند. برای همین هم در رجزخوانی ها پیش از جنگ شاعرها پیش خوانده می شدند تا نیای قبیله را بستایند و نیای رقیب را بخوارند و نکوهش کنند. شعر عرب یکسره بر مداحی بود. مدح قبیله، مدح رییس ایل.

ادامه ی این متن

 

پیله به پای عبدولله

 

عبدالله را به یک خارجی چه گونه برمی گردانی؟ دینار همان دین یار است. خدمتکار دین. خادم دینه. یار دیانا. عبدالله عبد ِ الله است. عبد اسلاو یا برده نیست. برده یا اسلاوی که به بند برده دار است بنده ی تمام نیست. او تنها بر دست و پا بنده است. در روح آزاد است. برده دار مالک "آن دنیا"ی برده نبود. اما مسلمان عبدالله است در بند بر دست و پا و سر. بنده ی تمام. همین بنده وقتی سر از خاک سجده بلند کند همه را عبد تمام می طلبد. آن دیگری، آن کس که یکی از ما سایه های الله نشد و من ــ بر ما نگشت دشمن است، کافر. تکلیف کافر هم که روشن است. شمشیر. ارفاق کنند اخته ات می کنند و "مال" اولت را، زن و دخترت را صاحب می شوند و خودت را به ساقی گری می خوانند.

 

 

خوراسان، خور آستان و تخمه ی عرب

 

خراسان بود که اسلام را پرورد و صاحب کلام کرد و گرنه کلام لا اله الا الله شمشیر است. نگاه کن تا چه کرده است. خور را بباش. خُر، خُوَر، خوهر، خاور همه ی شرق ایران به نام خور است. به نام خواهر. خورآستان. استان خواهر، باش ِ خواهر. پیش از آن سیستان شرق است. سیس یا سوس یا سوز یا سبز همه نام دختر است در برابر و در کنار کر که جوان نر میرا بود سوز تاک زنده و تر خانه بود. دختر. این خور را که گذاشته ای گذاشته بگیر که بعله دوری بوده است که شرق و غرب ایران به نام خواهر است. همان شوش هم گرده ی دیگری از سیس یا سوس به معنی دختر و سپس تر به معنای خواهر است.

 

حالا این را بباش که سید از سیدا، سید، زید و زاد فارسی است به معنی تخمه. در کشورهایی که زبان شان عربی است سید نر عرب است، آقای ادبی فارسی. سید در آغاز در خراسان به کار رفت. آقا یا سرور: ولی. این سیدها در آغآز زاد هر عربی بودند، به هر زهدانی. بعد دیدند که سید که ولی بود و از مولایی و پس پرداخت خمس معاف که بود هیچ، خمس هم می گرفت. همین امر باعث شد که عدد سیدها در خوراسان زیاد شود درآمد خمس خلافت بکاهد و عرب ها دیگر زیر هر تخمه ای نمی رفتند. پس حق سیدی که حق ولایت بر موالی بود مختص زاد قبیله ی قریش شد و بعد که شیعه گری بالا گرفت سید تنها به زاد علی الکلب اختصاص یافت که موالی سگبند ولایت شان را پذیرفته بودند.

 

اکنون نماد خوراسان چه است؟ مگر بارگاه غریب الغربا؟ این چه است؟ کی بوده است؟ چی داشته است؟ مگر تخمه اش؟ مگر زاد و عمامه ی سیاه چه دارند؟ حتا میرزا، امیرزاده، مادر عرب بابا ایرانی هم حق ندارد عمامه سیاه و شال سبز داشته باشد. این قبه و بارگاه که شاه خوراسان است چه است جز یادآوری و خوارداری مولا به وسیله ی ولی؟ زن ها مال عرب بودند. بنده اش. ولی اگر خواسته بود و شرف داده بود آزادشان گذاشته بود. تمام سیدهای خوراسان یا عرب زادند یا موالی حاصل تجاوزند.

 

 

خشکی زده گی و عطش

 

این که تشنگی آشفته می کند آدمی را برای من امری شناخته بود. گرسنگی هم همین کار را می کند اما گرسنگی کمی که بگذرد از کیسه ی ذخیره بر می گیرد و اندکی آرام می شود. اثرات تشنگی را با آزمایشی بنیادی بی بی سی فارسی نشان می داد. بنیادی می گویم از آن نظر که پیش و پس از تشنگی دادن به موضوع آزمایش دوکار ازش می خواستند که یکی به روزگار شبانی و شکار می برد، یعنی سرعت واکنش نشان دادن به هدف و قدرت تشخیص درست شکار و رسیدن به آن. یکی به باغبان نسب می برد و آن قابلیت حل کردن مسایلی است که تمرکز اندیشه می طلبد و پاسخ اندیشیده. در این مورد به کار گرفتن تجربه ها. آزمایش بی بی سی نشان می داد که توانایی موضوع تشنگی با از دست دادن آب در هردو دسته آزمایش می کاهد. یعنی که به صداها درست با دقت پیش از تشنگی پاسخ نمی دهد و آن چه که نیاز به تمرکز اندیشه دارد کندتر می شود و موضوع آزمایش از پس حل مسایلی که پیش از تشنگی حل کرده بر نمی آید.

 

حالا این را بگذاز و به کاهش مزمن آب و خشکی زده گی برس. در معیار درشت جوامع خشکی زده به بعضی کنش ها با تاخیر واکنش نشان می دهند و بسیار هست که هدف ها را اشتباهی گرفته باشند. همان گونه که خشکی زده گی نه تنها خاک را ریز و ذره و گرد می کند که ساختار اجتماعی را هم در بافت های خردتر می شکند. در آن آغاز یک دسته طالبان بود و یک القاعده یعنی که همه در زیر این دو چتر بودند که یکدیگر را تاب می آوردند. اکنون بیش از بیست دسته طالبانی وجود دارد که گاهی بر خون همدیگر تشنه اند. خرد شده اند و در دسته های خردتر می شکنند که گاهی برنده تر و بنیادگراتر هم می شوند در شکست.

 

 

إن أصحاب الجنة اليوم فی شغل فاکهون

در اين روز اهل بهشت كار و بارى خوش در پيش دارند. آن ها با همسرانشان در زير سايه ‏ها بر تختها تكيه مى‏ زنند. در آن جا براى آن ها [هر گونه] ميوه است و هر چه دلشان بخواهد. از جانب پروردگار[ى] مهربان [به آنان] سلام گفته مى ‏شود. سوره ی یاسین.

 

کار و باری خوش برگردان فی شغل فاکهون است. اما سرراست فاکهون همان فاکن است. فاکن از پاکن کردن و بیل زدن پای دار درخت. از دوره ی باغبانی مانده است مثل گاییدن که راندن گاو بر زمین و شخم کردن است و برگردان ساده این است الیوم اهل بهشت فی شغل گاییدن اند.

 

مسلمان جاودانگی را چیزی نمی داند که قابل حرف باشد. اصل آن هاست که به آن می رسد و رسیدن برای مسلمان خشکی زده درخت سبز و سایه و چمن خرم و نهر روان است. صد البته حوری ها و غلمان ها. کار مسلمان گاییدن است و کار پروردگار مهربان یعنی ال برآوردن میل مومن است. پروردگار مهربان کار دیگری ندارد جز این که هر روز به مسلمان ها سلام دهد و جویا شود که چیزی کم و کسر نباشد. اما بهشت هلندی ها یه جور دیگر است. این ها نهرشان روان و درختانشان سبز و چمن هایش خرم است و بر آن حوری های بور می چرند اصل برایشان جاودانگی است. همین که خدا به اشان اجازه داده است که تا خدا زنده است زنده باشند خودش بخششی است. برای این ها خدا هر روز پشت میز خطابه حاضر می شود و درس حکمت می آموزاند.

 

 

 

پری پیکر

 

فرو آویخته زلف سمن‌سای. فکنده شاخ گل را سایه در پای. ز بستان ارم رویش نمونه. در او گل‌ها شکفته گونه‌گونه؛ به رو هرجانب از خالی نشانی، چو زنگی بچه‌گان در گل‌ستانی.

زنخدانش که که سیم بی‌زکات است، در او چاهی پر از آب حیات است.

به زیر غبغب ــ ار دانا برد راه ــ بُود گرد آمده رشحی از آن چاه. قرار دل بُود نایاب آن‌جا، که هم چاه است و هم گرداب آن‌جا.

بیاض گردنش صافی‌تر از عاج؛ به گردن آورندش آهوان باج.

بر و دوشش زده طعنه سمن را. گل اندر جیب کرده پیرهن را.

دو پستان هر یکی چون قُبه‌ی نور. حبابی خواسته از عین کافور. دو نار تازه‌بررسته ز یک شاخ. کف امیدشان نبسوده گستاخ.

میانش موی، بل کز موی نیمی. ز باریکی بر او از موی بیمی. نیارستی کمر از موی بستن، که زان مو بودی‌اش بیم گسستن.

شکم چون تخته‌ی قاقم کشیده. به نرمی دایه ناف او بریده.

سرینش کوهی، اما سیم ساده. چو کوهی کز کمر زیر اوفتاده. بدان نرمی که گر افشردی‌اش مشت فرورفتی خمیرآیین از انگشت.

ز دست‌افشار زرین پس خمُِش شو، بیا وین سیم دست‌افشار بشنو:

ــ ز زیر ناف تا بالای زانو نگویم هیچ حرفی کهنه یا نو.

ادامه ی این متن

کامل این شعر

 

سه قُلین ایرانی

 

این را داشته باش که سه کس تا بمیرند جان های زیادی را تباه می کنند. اولی شبان زاده گی است که سخت تن می دهد به این که مهره ای کوچک و گمنام در شهر شود. اگر مهره هست هم می خواهد مهره ای باشد که چند نفری را در رکاب داشته باشد. دومی دلال زاده است که خیال نکن به محض این که از حجره در زد دلالی وانهاده است. او دلالی شال و گونی نهاده است و اندیشه مبادله می کند. هندلش این است. نان را همیشه خدا می رساند. سومی ملازاده است که اگر فروتنی نشان داد و تو را آقا صدا زد خامش نشو او می گوید ولله خدا داند یعنی که خدا هم نمی داند بنده چه عرض کنم؟ بنشین. دانای کل، مجتهد هم او است. او که از کوه پایین نیامده برای گردش در شهر نسخه می پیچد. پس سه قلین ما این سه تا شدند. یکی شبان که لشکر شاه است و امورات این دنیا را می گرداند، یکی موبد است که راهدان آن دنیای شبان است، دولت دین و ایدیولوگ شبان است، یکی دلال است که فرمان  شاه و موبد را یکی می کند و به خلق الله نشان می دهد: ملازاده. حالا در میان چپ های ایرانی که می شناسید رد بزنید از این سه دسته اند: شبان زاده، ملازاده، دلال زاده. جایی ملازاده غالب است مثل پیکار جایی هم مثل اقلیت همه بی بروبرگرد خان زاده هایی هستند که بین شان خون عموها جاری است. جایی هم مثل  راه کارگر و اکثریت دلال زاده اند.

 

 

شام، نماز، مُسترو. رسیده ایم: شهر بی تضاد

 

ببین شاید اشکال از زمین نیست. به آستان اندیشه برآ چراست که تخم مارکسیسم را هرجا که کاشته اند بار نیکو نداده است که هیچ، نان که نداده است هیچ، آب را هم هلاهل خلق کرده است. دیگر قرار است چه بشود؟ مگر نیمی از دنیا زیر بیرق حزب کمونیست نبود؟ نگاه کن: از کوبا تا شوروی تا چین و ویتنام و آن سر شرق. کشورهای خاورمیانه هم با راه میانبُر رشد غیر سرمایه داری بگیر. سوسیالیسم باری و قذافی را بباش در چه زمینی اندیشه مارکس کاشته شد که رهایی آورد و آخرش یا نگوزید یا سلطنت نشد؟ اقمار روسیه را نگاه کن سران ایل حزب کمونیست نشسته اند و بابا می رود بچه می آید. پدر من این که این ها اسلام را نشناخته بودند اسلام واقعی آن است که من دارم عهدش سر آمده است. نمی شود آرمان داشت و مستبد نشد. این آرمان  برای آن مومن به اسلام جنت است و حوری و دنیای کل الیوم فی شغل الفاکهون برای یکی روی همین زمین است. شهر بی تضاد. جایی که در آن کسی پیر نمی شود.

طرف هنوز به درستی از کوه های کردستان و قیام ایل برنکنده در لندن جا خوش کند درآمده است که نوه های مارکس مارکس را درست نشناخته اند. سوسیالیسم آنی است که من دیرم باقی تخیلی د.

 

مارکس دین بابایش را برای مدتی نجات داد اما بد دوری رسید. دین اش زمانی به بازار آمد که بازار آن دنیا چون کمر زمین به دست بود و فضای آسمان باز. باید مرشد جای آن دنیایش را معلوم می کرد. آسمان روحانیت تهی شده بود. مارکس این آسمان تهی را روی زمین گذاشت. شهر بی تضاد پیش رو است. کومون ها در راهند. خیز و جستی لازم است تا برسیم. دوری است که بساط "دین" برچیده می شود. نه این یا آن دین. همان اسلامش هم همین است. مسجدها ی ما به جای یکی دوتا شده است ولی دوتایی شان روی هم بساطشان کورتر از آن یکی اولی است. جایی که جوان نباشد ورشکسته است. ورشکسته ها البته هستند تا دُم دین می ماند. دین دستگاهی را به دست می دهد که بسته است. سر و ته دارد. می شود بسته بندی و منتقل کرد، به من ــ بری و مشتری رساند، تپاند، چپاند. بسته است. گشوده اگر شود بادش در می رود. آدمی است. برای بابای کارل در آغاز کتاب آغازین این بهشت روی زمین است و مار و خدا و آدم و حوا در باغند. باغ گوشه ای از زمین است. هنوز به هوا نرفته است. اما بهشت امروزی جایی است در "آن" دنیا که آدمی در آن بوده است و به آن باز خواهد  گشت تا دور بسته  شود و به جایی برسد که همه چیز در کمال است و از گردیدن مانده است. اگر آن دنیا باغ است به باغ برمی گردی روی همین زمین جایی، اگر آن دنیا از این زمین و این دنیا بلند شده باشد آن دنیا به آن می رسی. مقصد ولی در این بساط "آن" جاست و آن جا جایی است که "بوده است". این طلب دیدار باباست و تنها گرفتاری ال نیست کُر ال هم همین درد را دارد. بسته ی او به این شکل باز می شود که اجتماعات آدمی از کومون های اولیه آغاز می شود که در آن مبارزه ی طبقات نیست و تاریخ جریان ندارد. این کومون، این شهر بی تضاد آغازین جایش را به برده داری می دهد که تاریخ را مبارزه ی بین برده و برده دار پیش می برد. از دل برده داری فیودالی بیرون می آید و از دل فیودالی سرمایه داری. قرار است در سرمایه داری طبقه ی کارگر انقلاب و قیام کند سرمایه داری را براندازد و خود کنترل سرمایه را به دست بگیرد. اما کنترل سرمایه مایه ی سر هم می طلبد. این را کارگر ندارد. از طرفی طبقه که نمی تواند حکومت کند. باید دولت تشکیل شود. دولت را کی درست می کند؟ حزب طبقت الآخرین. حزبی که قرار است دیکتاتوری طبقت الآخرین را اعمال کند تا طبقات برانداخته شود و به کومون های آخریه و شهر بی تضادی برسیم که زمانی در آن بودیم اما به درجتی پایین تر. حالا به مراتبی عالی تر به جایی رسیده ایم که طبقه نیست.

 

مارکس اگر بری داده است درست بر همان خاکی است که در آن به بار آمده بود. یعنی جایی که تنها اندیشه اندیشه ی مارکس نبود و در بیان ایده ی سوسیالیسم مارکس نوبرانه نیاورده بود. جنبش های مختلف خواهرانه ی سوسیالیستی وجود داشت و با تخیلی نامیدنشان به وسیله مارکس غلاف نکرده بودند. اندیشه مارکس به آن شکل مستبدانه ای که خودش دوست داشت که تنها اندیشه باشد در غرب ممکن نبود. گُنده تر از مارکس زیاد بود و مارکس بر شانه ی مردمانی آمده بود که نام آور نبودند اما نان لشکری مثل مارکس را می دادند و ملات تحلیل برایشان مهیا می کردند. اگر از مارکس چیزی بار تاریخ شود همانی است که در برخرد با اندیشه های دیگر در ذهن جامعه ی خود شده باشد و از این جا جهان. اندیشه در برخورد است که خلاق می شود که بتواند نوآورانه به هستی نگاه شود و نخست ابزارت را نو کند. وقتی تنها اندیشه همان تک اندیشه باشد در اخلاق تملق و در زنده گی رکود می آورد. چپه گی و توی گُه گیر کردن.

 

این دنیا ــ آن دنیا

 

شهموبد: شه موبد خداست: با دو دست شاهی تمام و موبدی تمام. چه پیش تر در میان مردمان چه همیشه در پیش آن ها که اندکی مایه ی سر داشته اند شاه و موبد به تن را نا ممکن دیده اند. این دو دنیا را باید چیزی میانه به هم آرود که این جیز بر دست سگبند و موبد است این دو دنیا به یک تن خداست و خدا که تن بگیرد یعنی قیامت گذشته است. ولی مطلق فقیه در ایران یعنی کسی که بر نَفس و بر نَفَس زنده گان ولایت مطلق داشته باشد. یعنی که می تواند جان یکی را در همین دنیا بگیرد در حالی که وعده می دهد جای آن دنیای طرف یا طرف ها کجاست. اما مگر این نبود که شاه بود و موبد هم بود و هر دو نهاد با دست و دست گاه خود. شاه بود، موبد هم بود و به یک سرا کار روزگار گرد می کردند. بودند با هم گاهی این بر او گاهی او بر این چیره می شد اما دو دستگاه و دو نهاد یکی پیوسته که موبدی باشد یکی گسسته که شاهی باشد با هم آمده بودند و وقت حرف نهایی که می شد شاه اولین کس بود که سهم امام می برد و مرجع تقلید داشت. موبد بود، دستگاه موبدی که پیوسته از هخامنشی ها رسیده بود با حق سیدی خمس و جای و گاه خودش را داشت. خلق از مالیات شاه می زدند و از مال دولت دزدی می کردند و گاهی مکافاتش را هم می چشیدند و حق شاهی را که خرج روز و روزگار شود می زد ولی سهم امام که می شد می رفت پیش سید ریز تا درشت دارایی اش را سیاهه می داد به سید تا سید سهم خودش را بردارد و باقی بر او حلال کند که جای آن دنیایش خراب نشود. همین ها و پرورش یافته های سپاه دانش یکباره برقگیر شدند که ما این شاهو نی خوایم. نخست این شاه بود که نمی خواستندش نه شاهی را اما بعدها موبد جار زد که دیو در، شاه بی شاه، من شاه و موبد شمایم. شهموبد شمایم و بند خدایم روح ام به الله بسته است. ال اگر در ماه نباشد پس جایش کجاست در گردونه آفتاب ــ زمین ــ ماه؟ باری روح الله، روح ال اله، رُخ ال اله خود را نو کرد و در ماه نشان داد و دیو در شد فرشته در آمد. این فرشته در نخستین قرار ماردمان را به گورستان خواند و خلق زیر پا له شدند تا رسیدند بی شماره رسیدند. آن فرشته که حالا شاه و موبد تن گرفته بود در گورستان اول از همه رو کرد به مرده ها به اهل قبور به آن ها سلام داد و سلا و ستایش نیای خودش را رساتر کرد بعد رو کرد به ما زنده ها: روح الله تن گرفت و شه موبد تمام آمد: شاه و موبد مطلق به یک تن. آن کس که ولایت مطلق بر نفس و بر نفس موالی دارد.

 

شاه ــ موبد

ال خدایی است که دلال است. نقد می گیرد که بعد پس بدهد. این دنیا از تو بنده گی می طلبد که آن دنیا تو را به هرچه خواهی برساند. تو هم آزت بالا زده بالاتر از آن که زنده گی به ات داده می طلبی می روی. نقد می دهی که نسیه بگیری. ال هم باشی اما دنیای دیگر را که نمی توانی از آسمان بیاوری، از این دنیا برمی گیری تا سرانجام این دنیا را بادی کنی بر فنای دم در برابر آن دنیای باقی بی عدم. این را باید ال باشی تا بتوانی خود پسر انسان باشی، دست باشی و خود را به این خواری کشیدن... این را بگذار بار بعد که با ال زیارت رفتم می پرسم.

 

 

بنیاد سه خانه، سخن

 

آفتاب ــ زمین ــ ماه

خدا ــ مار ــ آدم

پدر ــ مادر ــ پسر

خدا ــ روح القدوس ــ جه زوس

خدا ــ موسا ــ عصا یا هارون

الله ــ جبرییل ــ موسا

 

از آن زمان که دنیای دیگر، آن دنیا آمده است راهدان و راهبر آن دنیا دین و موبد است. اما آن دنیا که آمد برای وصل شدن به این دنیا به میانداری نیاز داشت. این میاندار که میان این دو دنیا، این و آن دنیا را به هم می رساند زن است. در آغاز آن دنیا به دست خداست، این دنیا به دست پسر و میاندار مار است: خدا ــ مار ــ پسر. این سه در بند ناف بسیاری از بافت های زبان آدمی تنیده است. بعد دنیای مسیحیت کهن است: خدا ــ روح القدوس ــ جه زوس=مرد خواهر. در این جا هم روح القدوس مادر است و جه یا مرد یا عیسا به نام خواهر است نه به نام خود. در آغاز سفر موسا این سه گانه یه هوه ــ موسا ــ عصا یا هارون کاملن نرانه است و همین نرانه تر به سه گانه ی الله ــ جبرییل ــ ممی می تپد.

 

 

Afbeeldingsresultaat voor ‫آرم سازمان چریک های فدایی خلق ایران‬‎

 

توی زندان با خمیر نان می ساختند. رنگش هم از کپسول هایی که از بهداری می گرفتند فراهم می شد.

 

با رفقا

طرف نتوانسته یونیفورم تن بیست نفر کند و تفنگی یکدست به دست تفنگچی هایش بدهد رسته خیز کرده است و به هیج چیز رضایت نمی دهد الا کسب تمامی قدرت. با این آدم چه حرفی می ماند؟ رومانس تمام. اما رومانس همیشه آخرش رومانتیک نیست. مُشتی پیر واقلپیده که دهه هاست سالگرد رسته خیز که شد رسته نرسته خیز می کنند و به هم تنه می زنند تا به مرده گی نروند.

 

 

طویله ی رم: بهشت باباتان

 

خیلی خلاصه کنم این است که اقلیم همواره در گردش است و با گردش خود زنده ها را بر زمین می گرداند. شبان دورُستکار با باد می گرداند. پتک برنمی دارد برای گرداندن. یکی از زنده هایی که بسیار گردیده است همان است که اکنون نمونه اش من ام، تویی، ماییم. انسان های امروزین. تا جایی که نشانه ها به دست می دهد کهن ترین جد ما روزی در آفریقا می زیسته است و آن زمانی است که دریای فارسی در کار نبود و سرتاسر این دشت تا غرب آفریقا سرزمینی حاصلخیز بود و انسان این دوره که گیاه خوار است و غذا می چیند در این عرصه ها گردیده است.

 

zamin-afrigha(2)

 

در همین زمان که شاید به گونه ای ابتدایی به کشت و رام کردن حیوان های کوچک هم رسیده بود اتفاقی شگرف می افتاد و تغییر اقلیمی سترگ روی می دهد که سرتاسر این دشت را آب می گیرد و در کرانه خلیج فارس آّب تا کمرگاه زاگرس بالا می آید و دسته ای از این انسان ها را می راند به بالای کوه. یکی آن که بالای کوه خبر از آن دشت های گسترده و حاصلخیز نیست و اتفاقی شگرف در ذهن و زمانه ی آن ها. آن ها بعدها خود را "آزاد" می نامند زاد آ. آ خدایی بود در پیکر میرای آدمی که بعد از مرگ جانش، جنومش، جنمش زنده می ماند و به او آ، حوا یا خانه ی آ یا زن آ می رسید. این ها، ماردُمان، مردم ملک دارا، دار آ آبادی خود را خانه یا خانه ی مادر هم می دانستند. میان زمین شان خانه بود و در شرق تا هرکجا که گسترده بودند نخست سیس استان بود بعد خور آستان، آستان خواهر، خانه ی خواهر در شرق و در باغدر، در غرب سوس استان، شوش بود که گرده ی دیگری از سیس یا خواهر است. این مرز بود.

 

باری، در دشت رام به گونه ای طویله می شوند و باید از همان زمین کم غذایشان را در آورند همین امر کشت و پایش و برداشت را گسترش می دهد. این را باید در نظر داشت که در شرق زاگرس سرتاسر مرکز ایران دریاچه ی بزرگ از آب شیرین بود که تا هند کشیده می شد. این آب در غرب و دریای فارس که تا کمرگاه زاگرس بالا آمده است و این دریاچه شرق هر دو سوی شرق و غرب این بخش را اقلیمی می دهد که شاهد شکوفایی استوره ی دارا می شود. این ها آبادی هاشان بر بنیاد سه خانه بود. اهل آّبادی یا باغبان بود، یا دانه کار بود یا شبان و شبانش محدودیت داشت. دارا سه پسر داشت، نوآ هم سه تا. دوتایی فقط آدم ال است که شبان باغبان را می کشد و خانه به شبان سپرده می شود. آ اوا آ را همراه دارد، جمشید خورشید را به خانه دارد، رم خوررم را، او رم را و هم او است که او رم را در ابراهیم به ال می سپارد خانه سرتاسر نرانه است: الله جبرییل ممی. شبان این مردمان سه خانه، مردم سخن حق نداشت زنده ی به دامش را بکُشد. خدایشان خدای زنده بود، خدای زنده ها. دیگر این که شبان نمی توانست خانه به کول شود. باید روز هرجا که می چراند شب به آبادی برگردد.

 

zamin-ab-kavir

 

ته مانده دریاچه ی آب شیرین شش هزاره پیش. سخن من به بسیار پیش تر می رود که سرتاسر زمین را گرفته بود. باری، از میان همین مردم سرانجام می گسترند به شیوه ی همین سه خانه: باغبان، دانه کار، شبان در شرق به سیس استان، استان خواهر و سپس تر به خور آستان، استان خور، خووَر، خاور. اما دسته ای از این ها از راه سخت گذر لرستان به آذربایجان می روند و می روند تا زمین پیش پای رم یا جم گسترده می شود و زمین ها از زیر آّب بیرون می آیند می چرند و می چرخند. این ها به زودی به زنده گی شبانی ِ برو برو یعنی دایم به کوچ، خانه به کولی می افتند و بعدها که باز اتفاقی شگرف در اقلیم و این بار سرما سر می رسد و این دسته را از هرکجا که رم گردانده بود برمی گرداند تا به ال و ایل بسپارد که تازه از چاهش در البند و دُم آبند رها شده و تشنه ی شر است. به نام آری، روی آ، روی میرای آ سرمازده و دوزخ چشیده گوسوار و اسبچران برمی گردند.

 

 

باز هم از ولایت: ولی و مولا، والی و موالی

 

ایرانی هیچ گاه خود را در آن قامت و دارای لیاقت ندید که بتواند ولایت زاد عرب براندازد، چه آن زمان که می توانست خلافت از بغداد به خراسان بکشد چه بعد. خود را در این حد نمی بیند که خود ولی خود باشد. ولی اش باید یکی نه از آن ها، غیر باشد. اما این غیر تنها "غیر" هم نیست. او "دیگری" که با تو برابر باشد نیست. "او" ولی است و تو مولایی. او تو را به مولایی گرفته است. مولا کسی است که بنده شده اما یک قبیله ی عرب او را زیر چتر خود گرفته است و او بنده ی آزاد شده است. بنده ای که باید به نام ولی باشد و خمس به ولی بپردازد. پیوند ولی و مولا یکسو است و آن را به دست ولی داده اند. ولی می تواند هرگاه نخواست صیغه ی مولایی باطل کند و مولا را بنده ی واقعی کند یا او را به قبیله ای دیگر بفروشد. این موالی در مدح ولی شان آوازی می خواندند که رفته رفته شامل همه ی مداحی ها شد و سرتاسر کناره ی دریای فارس امروزه چیزی جز موال خوانی نمی بینی. نیایش ولی و ستایش خود ولی در آواز موالی. یاد ولایت و نالیدن از غربت که خاص ولی بود. ولی که نمی توانست ولایت را بردارد بیاورد. اما ناله ی هجرانش را موالی موال می کردند. درد هجران ولی را می سرودند.

 

یک روضه: همه نشسته اند کیپ تا کیپ هم روی زمین بر دو زانو رو به منبر که نشستنگاهش آشکارا هفت پله بلندتر از سر منتظرین است. پچ پچ است و وردی که چیزی جز نیایش و ستایش اجداد آقا نیست تا یکباره پچ پچه صلوات شود: آقا اومد! همه برخساته اند تا آقا که اگر سیاه عمامه نباشد نماینده او است. نخست سلام و صلوات به بابای بابای بابای آقا. آقا وقتی نشست نخست شروع می کند با زبان بابای خودش با گذشته گان خودش حال و احوال کردن و ستودن و هربار صدای ستایش بلنتر از موالی طلب کردن. آقا بالای منبر بعد از مراسم خاص به زبان بابای خودش رو می کند به تو و داستان جنگ هایش بر علیه بابای تو را می حماسد و تو حسرت می خوری که چرا آن زمان در رکاب حسین الکلب ابن علی ابن ابوطالب نبوده ای تا د مار از گوشت بابای خود در آوری. ایرانی در برابر عرب در آن دنیا هم خود را برابر نمی بیند. در حالی که داند بهشت زبان عربی است، جهان عربی است، بزرگان عربند همه. زبان تو زبان جهنم است و رتق فتق این دنیای فانی است و جایی که برای گرد کردن خمس لازم است.  چرا آن همه به گورها دخیل بسته می شود؟ چون بی سند از این که تو مولای خاص کدام ولی بوده ای به آن دنیا راهت نمی دهند. آن دنیایت به دست "او" است وقتی که او دیری است تا تو گبر مجوس را از درگاه رانده است. مولا وقتی از دست ولی و ولایت رها می شود که دست از آن دنیا بکند. دو دنیا نباشد دو روی او دریده می شود، سیمایش شقه شقه می شود. دیده ای که. طرف مالیات را که حق شاهی است و خرج امورات این دنیای خودش می شود نمی دهد و با هزار دروغ و کلک از آن می زنی با آن که شاه ِ روز است و نیرو دارد و می تواند زورت کند به پرداخت. موبد نه نیروی شاه نیاز دارد نه به دستگاه عریض و طویلی که از تو بگیرد و به بیت المال بیاورد، تو خودت برمی داری از ته دل همه ی دار و ندارت را به ولی می دهی تا حق خودش را بردارد و سهم تو را از مالت بر تو حلال کند. همه برای آن است که به نمیرویی برسی. خود را هرچه خوار بداری مطرود اللهی. باید عرب شوی تمام و عرب شدن به جد و جهد نیست به تخمه است. حالا بنشین و سید، سید، زید، زاد عربت را بستا.

 

 

فتح باب مدینه

 

این هم عجیب است اما واقعیتی است که حیوان ها در رو در رویی همه از رو به رو می آیند اما در آمیزش روی ماده به هواست و روی نر به پشت ماده. این تنها آدمی است که در آمیزش هر دو رو در برابر هم اند. این را آوردم تا داستانی را بگویم از زن های قوم عاد و ردشان را در مدینه ی مسلمان ها نشان دهم. این مردم که نام مردمان، ماردُم از باورشان به خدای مادر می آمد آینه نداشتند. در آب هم نگاه نمی کردند تا خود را بیارایند. من تو را می آراستم در همان حال که تو در آراستن من بودی. زیبایی را در همباز و همبازی می دیدند. خوب این مردمان که آّبادی هایشان بر سه شیوه ی نان در آوردن و سلوک با زمین بود: یا باغبان بودی، یا دانه کار، یا شبان. شبان شان هم باید روز هرجا می چراند شب به آبادی برمی گشت. خانه به کولی در نگاهشان مطرود بود. حالا همین مردمان گرفتار پناهنده هایی شده اند که ایل شان ورشکست شده ولی به چهاردیواری عادت نکرده اند. سرانشان چارپاداری می کند اما تجارت رونق ندارد. راه امن نیست. در میانشان زن چیز است. مال و دختر دوچیزه، دوشیزه، هم کُس هم کون. دو مال دارد. "مال درستی است" که هنوز بر زبانت هست. باری، برآمد اسلام دور ویرانی مدینه است. قومی بر آن ها وارد شده اند که از کوه و بی آبان آمده اند و بر شهر فرمان می گذازند که چه گونه بگردد. خواست هاشان زن ها را به شورش می کشاند.  جمع می شوند و معترض محمد که نرهای تو از ما کون می خواهند. این آیین ما نیست. ما کون نمی دهیم. ما باید روی آن کس را که با آن می آمیزیم ببینیم. محمد به جبرییل جبرییل به الله الله به جبرییل جبرییل به ممی می رساند که زن ها گُه خورده اند که حرف زده اند و آن آیه معروف آمد که زن های شما کشتزار شمایند از هر سو که خواستید با آن ها درآیید. آن آیه در خلوت علما به آیه فتح باب "مدینه" هم معروف است. دانسته باش که مدینه نام دوچیزه ها هم هست.

 

 

بدرقه ی ال

 

این را بگویم که ممی پیش موسا و یوشع ارحم الراحمین است. اما این را باش: محمد نه باغبان است، نه دانه کار است، نه شبانی است که حشمی داشته و گله پا باشد. او شبانی ورشکسته است که به آبادی مکه نمی آید، آوار شهر می شود. در شهر این آدم که هیچ حرفه ای نداند و هیچ ثروتی ندارد به بیوه زنی برمی خورد که برای تجارتش نیاز به یک پیشکار جوان دارد. ممی در تجارتی به کار گرفته می شود که لخت ترین شکل دلالی است. از این بگیر به آن برسان. از این دست بگیر بر بها بیفزا به دست دیگر بده. بی که کاری در آن کرده باشی به آن افزوده باشی یا کاسته باشی. چون ممی آن مردی که باید می شد در تجارت نشد به عنوان شوهر بیوه زن ماند. همین زن تنها زن ممی بود تا زنده بود. برای آن ها که خیال می کنند عرب ها زن ها را به گور خاکی می کردند. نه به گور دار. مسلمان ها زن را بر دارش گور کردند. این ممی دوری آیات حمد و ستایشی را که از رام، رهام در زبان خلق بود گاهی نوآورانه مکرر می کند و هنوز الله رابطه اش را با رام من، رحمان نهان نمی کند.

 

خوب ممی حالا پیامبر است. اما پیامگذار و پیامگیر را نخست نان باید بعد پیام. ممی چه کاری بلد است؟ هیچ. آن مومنان دور و برش از خودش بدتر. همه شبان هایی که ورشکسته شده و مولاهایی که پی این می گردند یکی بنده شان کند و نان شان را بدهد. بنده هایی که مشتری نداشتند و مولا شده بودند. مطرودانی دست به گند از بی آبان و کوه آوار آبادی شده اند. راهی که الله پیش پای ممی می گذارد غارت است. نخست تا زور نگرفته است راهزنی می کنند، زور که گرفتند در جایی می نشینند و باج را طلب می کنند. باید برایشان باج را ببری. همین ها از مکه که بر آن خراب شده بودند رانده می شوند به مدینه که آبادی ای بود بر بنیاد سه خانه ی باغبان، کشاورز، شبان: مردمش یا باغبان بودند، یا دانه کار و چند حیوان کوچک مثل بز و میش هم به دام شبان شان بود. همین مردم به این پیروان که هنوز آشکارا پیامبری از طرف الله سفت نکرده بودند و راهزن نشده بودند پناه می دهند. همین پناهنده ها ها بعد که با غارت و راهزنی زوری می گیرند فقط یکی شان، علی، ال اول در یک روز گردن هفتصد و به روایتی نهصد نفر از مردان این ها را می زند و زنان و دارایی شان را میان خود بخش می کنند. همین ها خیال می کنند ناجی کل ولایات عج فج که بیاید چندان آدم، دیگری، کافر، غیر شیعه می کشد که تا رکاب اسبش خون بالا می آید بعد الله باران نازل می کند، خون را می شوید و بر آن زمین چهارصد سال حکومت می کند و آن وقت کشته می شود تا نوبت بعدی ها برسد که سال های سلطنت شان به هزاره است.

 

ایرانی ها، ایرانی که می گویم غیر آریایی ها را در نظر دارم. این باور را داشتند که خدا از خوب و همراه آدمی می آغازد و مثل هرچه ای به برتاب خود می رسد به شر مطلق و از راه برنده. شر مطلق ال بود. برای همین تا دور آخر عمر زمین به کوه الوند، ال بند، و کوه دُمباوند زندان و به بند بود. رهایی ال یعنی رهایی ایل و اهریمن. نمونه ی دیگرش دماوند. دُم ِ آ بند. محل زندان دُم ِ آ که ال بود. "آ" باغبان خدای خوب زمین بود بعد به رم یا رام می رسید که شبان بود و دنیایش همین زمین بود و خیر و شر باهمان، از رم به رم مان می رسید که ال باشد که دلال بود و گسترنده ی شر و ناامنی و جنگ. اکنون به درستی نگاه کن اگر آن چه اسلام کرده است و می کند خیر است پس شر تمام که بیاید باید چه کند؟

 

 

بست مولایی

 

ــ روح ایرانی مضطرب است. برای همین دایم در راه زیارت است و بر گور مرده گان دخیل می بندد. از بند و بست این گور رها نشده پیشانی بر گور دیگری نهاده است.

ــ ریشه ی اضطراب کجاست؟ ترس؟

ــ ترس از این که به نمیرویی در همنشینی با حوری های آن دنیا نرسد. آن دنیا ریشه ی ریای ساختاری ایرانی هم هست. ساده نیست از میانه، از مینه ی مولا آقا در آوری و در خیال خود را از غلامی به سروری برسانی. تحقیر ولی و خودخوارداری مولا. مولایی که باید هر بار به زبان ولی نیای ولی اش را بستاید و نیای دیگری را یش کند و نیای خود را بخوارد و لعن کند. همان عبد ذلیلی که ال اله از عرب می طلبد عرب از مولا طلب می کند. عرب عبد ذلیل الله است و موالی عبد ذلیل ولی الله. ضجه ی موالی بر گورها را به یاد بیاور. تازه این داستان مولاهاست. سنت مولایی وابستگی ایلی بود. تمام ایل سگبند و د هوند بازی را به الکلب باخته بود. الکلب که مولای موبد سگبند بود شد ولی و موبدها و ایل هاشان شدند مولا. مردمان یکجانشین به این ساده گی به مولایی پذیرفته نمی شدند. اما این که دایم خدای خودت را بخواری و نیای دیگری را یش کنی و نیای خود را از گور درآوری و بخواری البته ریاست. اما لیگ، لق، حرف تهی، خالی چون مکرر شود پر می شود. وقتی که زیاد خالی بندی شود خالی بسته نبی و قهرمان می شود. ری لیگن، هر لیگن تا خالی بندی عین حقیقت شود. مولا که می شدی باید بر بند اعتماد ولی می رفتی. این پیوند میان ولی و مولا یکسویه بود و بسته به میل ولی. ولی هروقت که می خواست می توانست صیغه ی مولایی باطل کند و مولا را از زیر چتر ولایت براند. یعنی مولا که بنده ی رها شده بود می شد بنده ی رها نشده، غلام.

ــ این ربط باید پاشنه ای داشته باشد. که پاشنه اش را بزنیم.

ــ پاشنه را که زمان می زند. اما ریشه اش زمین است. همان عبد ذلیلی که الله می طلبد خواست زمینی ولی الله است. خواست الله برتاب خواست ولی است. باید بتواند زیر دنیای دیگر بزند و بر گیاه، بر زنده دخیل ببندد نه بر گور. وقتی رها می شود که باز استخوان نیای دیگری از شانه بردارد، به تن برسد، به بدن برسد، به من برسد. این من را باید "در"یابد، در دم و آن دریابد. این تن را پذیرا شود و از خوارداشت دم و تن رها شود. وقتی که موسیقی اش از خدمت به روضه سر بزند و به سوی بازی تن برود و در میدانش من ها بازی کنند. نه تن ها نشسته و یکی شده باشد تنها بازیگر میدان سوار بر من ــ بر.

ــ این ایده ها باید به هزار شکل بازتولید شود...

ــ شاید هم نشود و بی نشان برود. بی نشانه که نمی شود. زیاد بوده است در تاریخ

ــ باید راهی باشد.

ــ ریشه ی این امر را در آن دنیا نهاده اند. ما را چه رسد که دست مان از همین دنیا هم کوتاه مانده است.

ــ آن دنیا کجاست؟

ــ داستان همین است که آن ها که آن چه یافت می نشود آرزوی شان بود به مراد رسیدند. بعضی ها همان دم در خانه به آرزوهاشان رسیده اند. یکی شان، یک جوریش هم من ام.

 

پایان دور کاغذبازهای همه دان

کاغذ که توانسته بود با بیرون راندن سنگ و گِل و پوست برای نوشتار و انباشت داده ها آن همه گسترش و تنوع به نوشتار بدهد و دانای کل همه دان را به اوج برساند جا باز نکرده است، رخت بربسته و عرصه به لوح دیژیتالی باخته است که نخستین رسالتش بعد از شدت دادن به تنوع در بیان، فرو کشیدن دانای کل همه دان است. دیری است بر این دروازه درنگیده ای، آیا تو نیز از جایی فراز نیامده بودی که به جایی فرو شوی؟ دانای کل کسی است که اول تا آخر کتاب را دارد و دنیا در مشت او است. به مملکت گل و بلبل ِ بعد از کاغذ اگر پیش تر جمعی من بودند و همه دان باقی من ــ بری حالا همه دانای کل اند و همه جا من ــ بر.

شک کردن به میزان دانایی دانای کل همه دان که مال عهد بوق است با پایین کشیدن دانای کل از منبر سر رشته ی روایت را از "او" می گیرد و به من ــ بری ها می دهد. به من و تو. داده است یعنی. تا دریابیم که روایت رشته ها دارد. رماننویس هنوز بر دیروزیان دفتر سیاه می کند.

 

 

خشکی زده گی و خشونت:

خشکسالی به خودی خود خشکی در گفتار و خشونت در رفتار می آورد. آدمی علف است و هنوز هم با باز و بسته شدن هوا سینه اش باز می شود یا نفسش می گیرد. این دار، این علف در زمین های خشک و خسیس همان را می تراود که از فضایش گرفته است. در خشکی زده گی نم ِ دار، نم ِ علف، نای جان، نم آدمی کشیده می شود. ترنایش می رود. دیگر چندان تر و نرم نیست که درنگ بشناسد و نرمش نشان دهد. خشک است و خشن. از جا در می رود و دیگر کسی بگیرش نیست. می شکند و هرچه شکسته تر تیزتر می شود. پیامبرهایی که در اقلیم تر سواحل دریا پا گرفته اند آرام ترند. اما آن ها که از زمین های خشک و خسیس برخاسته اند فرمان هاشان خشک تر و خونبارتر است. می خواستم این را بگویم که از این دارهای خشکی زده رفتارهای خشک و خشونت را می شود انتظار داشت.

ادامه ی این متن

 

یادی از تُل زری: تل سری:

با کمی پرسه برمی گردم. اگر به دید تماشا در ایران گشته باشید نه به نیت طلب لابد چشم تان به تل های گلی گردی افتاده است و تل فلان و تل بهمان بر سر آبادی ها شنیده اید. یکی از جهانگردان غربی که متوجه این نشان ها در راه ساوه تا تهران شده بود از مردمان می پرسد. می شنود که این از زمانه ی جمشید است. می گوید مثل هر چیزی که نمی دانند چیست حواله به جمشید می دهند. اما این تل هایی که به گردی آشکارند و با تپه و پشته و ماهور و این ها اشتباه گرفته نمی شوند در سراسر ایرانی که من دیده ام دیده می شود. این سازه های گلی از نخستین سازه های بزرگ دست آدمی اند که مانده است. نخستین کوشش برای نشان، نشانه بر زمین کاشتن. اگر به زندگی آدمی خیره شویم سه دور طی کرده است. دور اول دور باغ است و آب و جو و گِل. گِل را که پختاند به سنگ رسید. به سفال، به آجر. دور دوم نشان های بارز مردمان با سنگ است. هرچند هرچه پیش تر می آید سنگ هایش کوچک تر می شود. نمونه تن سنگ های به کار گرفته در کارهای هخامنشی ها با بعدی ها، اشکانی ها، ساسانی ها. بن مایه ی آن چه بعدها زیرساخت های سلسله ی فرعون ها شد هرچه کهن تر سنگین تر است و گران تر. دور سوم زندگی مردمان پختن سنگ و رسیدن به فلز است. در این دور نشان ها میل به فولادی شدن دارند. این هم هست که تل های گلی از سازه های سنگی با دوام تر است و سازه های سنگی پایدارتر از فلزی است که پایش بر نم و آب است. دور گل که نشان مانده اش همان تل های گرد گلی است را من از در خانه مان در تنگ رم دیده ام، تل زری. سری. نشان سر. پایین، به غرب که می رفتیم نخستین شهر برازگان بود که خود در کنار تلی گلی بود. تل مورو: تل گرد. تُل به ضم. بعدها همین تُل تا خوزستان و عراق و سوریه تا تل آبیب و بسیاری از آبادی ها کنارشان همین تل های گرد گلی را دارند و تا همین نزدیکی من: آمستل آمده است. در خاور تا خوراسان من دیده بودم در راه. این تل ها از گرد کردن و انباشتن خاک از اطراف به میان، نه از جای دور، و تپاندنش شکل گرفته و مانده است. این که این تل ها به چه کار می آمده این آشکار است که برای خبررسانی بر بالای آن دود و آتش بلند می کردند و خبر را می گستردند. هم بود که سرنانواز بر بالای تل شود و ماردمان را به بازی و رامش بخواند. همین کارکرد است که بعدها در نام های تل گراف، تل فون و تل های دیگر به کار گرفته می شود. همه ی نام ها همین راه را می روند. می گردند و گردانده می شوند: از این به آن، از این رو به آن خو تا چندان که دیگر هیچ از آن چه بود با آن نماند، نه آوا، نه مینه، اندرونه یا معنا.

ادامه ی این متن

 

 

از آسمان هل لند

اقلیم شگفتی دارد. زیبایی هایش همه دست ساز و به گونه ای کنار آمدن با آب است.بر خلاف ما که در زیر زمین آّب می جوییم این ها باید آّب باران را با نهر ها و رودها از مرداب دور کنند و به دریای شور راه بنمایند، جایی که زیر آبگینه دریا است. یکی از آن هایش که شاید من هم از آن گله داشته ام هوای ابری است. من آدمی نیستم که بدوم دنبال این که ماه کی می گیرد و آفتاب کجا رها می کند. نگاهی و به خود آمدنی که دست کم این سه گوی آفتاب و زمین و ماه باید با هم هماهنگ باشند تا آب بتواند زنده کند و بمیراند. اما این ماه را که دیگر دارد سه پار تمام می شود از شب اول تا امشب دیده ام. می خواستم بگویم هوای صاف هم کم نداریم. اما این را هم دانم که ماه خیلی آب زیر کاه است. از زیر ابر هم کار خودش را می کند. هنوز هم از زه زمین تا زهدان ماده را ماه می ورزاند و فراز و فرود می دهد.

 

 

موبد و نفس اماره

 

موالی، مولاهای ایرانی از خود خوارداری در برابر ولی و نیایش و ستایش نیای ولی به تنخوارداری رسیده است. خوارداشت نفس اماره.  تن را به روان باخته است و راه روان را ولی می داند: موبد و سگبند است هنوز که راه و رسم روان را بلد است و زبان آن دنیا داند.

 

نفس اماره: اماره: بسیار امر کننده، گمراه کننده. خواهش های شیطانی .

نفس لوامه: لوامه از لوم: سرزنش. نفس بسیارملامت کننده. خود رابه وقوع معاصی به هدایت نور دل و این نفس صلحا و اولیا را حاصل باشد، از این سبب اﷲ تعالی او را مقسم به قسم گردانیده: لااقسم بالنفس اللوامة. این اصطلاح مذهبی است که عرفا و فلاسفه ٔ اسلام به کار دارند نفس انسان را در مقام تلألؤ نور قلب از غیب برای اظهار کمال آن و ادراک قوت عاقله به وخامت عاقبت و فساد احوال آن نفس لوامه گویند از جهت لوم و سرزنش بر افعال خود و این مرتبت مقدمه برای ظهور مرتبت قلب است که هرگاه نور قلبی ظاهر شود و غالب شود و سلطنت آن بر قوای حیوانیه آشکار گردد یعنی تسلط پیدا کند و نفس مطمئن شود نفس مطمئنه گویند.

 

مرده ریگ شه ــ موبد

 

با بیرون شدن دیو و آمدن آن فرشته ی ماه نشین کل نهادهای شاهی به دست موبد افتاد و او شد شه موبد: شاه و موبد به یک تن. اما شه موبد که ولی مطلق بود و ولایت بر نفس و بر نَفَس زنده گان داشت به این نهادهای شاهی خوشبین نبود. به هرحال این نهادها دست شاهی بوده اند برای اداره روز و امور امروز بر خاک. نهادهایی که برای اداره ی نان روزانه مردم آمده بود. اما موبد تنها مشکل نان برایش طرح نیست. هدف ایشان رساندن مردم به مقام انسانیت است. انسانیتی که فقط خودش می داند چه است. شه موبد در کنار نهاد شاهی نهاد موبدی خودش را می خواست. اما دو دست، این دو نهاد شاهی که این دنیا را کنترل می کند و موبدی که راهدان آن دنیاست هر دو پا بر زمین دارند و جایی به هم می رسند. اگر شاه نهاد وزارت اطلاعات و بانک و ارتش و تالار نمایش دارد موبد نهاد امنیت سپاه و بانک های خصوصی قرض الحسنه و سپاه و مسجد را سازمان می دهد که راه آن دنیا را بلدند. این دو دستگاه شاه و موبد، این دنیا و آن دنیا. اما در راس و سر همه ی گرداننده گان چه بلکباش، چه سفید عمامه، چه بی کلاه نقش بر سنگ کودکی شده است که ولایت خاص اولاد علی یعنی سید است و حکومت دیگری حتا میرزا طاغوت است. این جا افتاده است که ولایت بر سیادت است. این را چه سیاه عمامه چه سفید عمامه باور دارند. دین چیزی نیست جز داستان این سیدها و امام ها و گرنه "ولی مطلق بر نفس و بر نفس زنده گان" در یک تن وجود تنگرفته ی خدا است. این را داشته باش که سید از زاد فارسی است و در آغاز به هر عربزاده ای گفته می شد. بعدتر این نام تنها بر زاد قبیله ی قریش رفت و سپس تر تنها بر اولاد علی رفت. مشکل این است که سید کاردرستی در دست نیست. رییسی یا شاهرودی؟ ولی سید نباشد؟ منتظری هم به شه موبد تحمیل شده بود. اما تابش نیاورد و سید نبودن منتظری کم نقش در بردنش نداشت. میرزا کسی که مادرش عرب باشد و پدرش مولا. یعنی برده ی آزاد شده؛ "غلام آزاد". درست است که اصل آن دنیاست و دست موبدی است که راهگشاست اما راه دهن را هنوز زمین می زند و شکم برای ایمان مهم است به روز همین دنیا. این دو دست، این دو دسته باید در  خیابان مردم سنگشان را حق کنند. این دو دست شاهی و موبدی به یک تن، این ولایت مطلق در یک تن همان خداست و لابد خدایی که ال اله باشد راضی است به این که یکی تن او باشد. شاید قیامت شده است و ما را نبرده اند هنوز. بصیرت نبود و گرنه همان زمان که از دو دست موبد یکی افتاد باید می دانست که یا باید ردا بیندازد و در قامت مرد روز و خیابان شود، یا شهر و خیابان رها کند و آن دنیا را در یابد. هردوانه تا راهی با هم آمده اما به جایی رسیده ایم که باید مایه به یک گانه بگذاری. که آشکار است کجا نهاده ای.

 

 

سرانجام کلاف های سردرگُم

 

یکی از کارکردهای سر این است که مشکلاتی را که عقده و کلاف شده است و در بالای سر باز نمی شود به لایه های زیرین بفرستد. آن جا این کلاف می ماند تا بارها در خواب ــ بیدار تر و خشک و زیر و رو شود شاید سر ِ رشته به دست دهد که به بالا فرستاده می شود یا لاینحل است که به زیرترین پستوی فراموشی رانده می شود تا در خواب عمیق شود. همین حال در شناخت هم هست. سر و سخن آن جا که در بیان در می مانند دل به دار و ساز می سپارند تا راه به بازی تن باز کند و سرنا و تنبازی کلاف بگشاید و سرخوشی بیاورد.

 

 

آ ــ رم ــ ال

 

آ بابای رم است و رم بابای ال اله یا الله است. این روزها به ویژه وقتی یاد رفته گان می رسد زیاد می شنوی که فلان جاودان یاد و از این دست. اما بشنو از رم: از رام چه به یاد مانده است؟ مگر در آبراه آبراهام به جست جو بنشینی یا بخواهی رحمانیت را به یاد الله بیاوری. رم خدای شبان ها بود زمانی که هیچ  خدای دیگر و هیچ ایلی جز ایل رم نبود. چی ازش مانده است به یاد؟ تازه او خدا بود در تن رامش و آرامش تنیده است. رم خود نام آ را پاک کرده بود همانگونه که الله نام رم را برچیده است. روزی نام ال هم از یاد خواهد رفت. آ را از الفبای فارسی برداری برایش چه می ماند؟ سرش بی کلاه نمی شود، دارش بی سر می شود. داری که سرزنده است. از آرامش و آرایش و آسایش چه می ماند؟ با این همه از آ همین مانده است و من که پشت پایش کوزه شکسته ام.

 

از کسادی بازار رفقا

 

گوشت گندیده به چنگگ زده ای و گله مند که چرا مشتری ها از دکان درست من رم می کنند. تو می خواهی کالایی را که به خانه واده ی خودت نتوانسته ای بفروشی به خلایق بفروشانی و این نمی شود. مایلی چیزی را که برای خانم و خانه واده سوپ چربی نشده چلوکباب خلق بنمایی. این پرسش من از چپ هایی است که  نخواسته اند یا نتوانسته اند بچه شان را مثل خودشان چریک کنند و خانه واده ی خود را از راه چپ کنند و دهن دره می کنند تا بچه ی نوررسی از کس دیگر را شکار کنند.

 

 

ترنای خاک

 

این روزها انگار شنیده می شود که زمین در دشت های ایران نشست می کند. پی این نشست برویم. این زمین ها نشست می کنند برای این که آب های زیرزمینی بالا کشیده می شود و زمین در تهی گاه حفره های زیرزمینی جای آب می رُمبد و بر سطح خاک گودال های بزرگ یا شیارهای عمیق می افتد.

 

zamin-nashast

 

پس روشن شد که زیر زمین حفره هایی هست که آب باران در آن انباشته می شود. این آب از کجا آمده است؟ به شکلی بارز این آب شیرین و از آب باران است. باران چه گونه به این حفره ها می رود. آب با ریرآوندها، میکروپایپ هایی که از سطح خاک به عمق زمین می رود به انبار برده می شود. این آوندها یکسره عمودی نیستند بلکه مثل رگ در بدن انسان در تن خاک پخش است. از سطح آب زیر زمین به سطح خاک. این آب زیرزمینی به گونه ای دستگاه زنده نگاه دارنده ی زمین است. یعنی که این آب اول به عنوان عایقی خاک را از گرمای پایین و سوی هسته ی زمین مصون می دارد و خود همین گرمای زیر آب باعث می شود که بر سطح آب این حفره ها به طور دایم نم و دم و ترنا در تمام بافت خاک می دواند و می چرخاند و خاک را خاک نگه نگه می دارد، زنده، نه خاک خشک که شکننده است و به سوی ذره شدن می رود.

 

zamin-nashast1

 

در وقت نشست نخست این ریزآوندها پر و شکسته می شود. آبی هم در پایین مانده باشد و دم و نمی هم باشد چرخشی ندارد که خاک را تر و چسبیده نگاه دارد. کار دیگری که نشست می کند این است که حفره های زیرزمینی را پُر می کند. برای همین آب اگر راهی به فرو شدن هم پیدا کند جایی ندارد که انبار شود. باید برود تا جایی حفره ای گیر بیاورد. یعنی که زمین خشک می شود و آن عایقی که حرارت هسته ی زمین را می گرفت دیگر نیست. از پایین گرم و از بالا خاک خشک شکننده و ذره شونده که اگر باران آمد که جایی برای فرو شدن ندارد سیل می شود می شوید یا خشک است که بار باد می شود و توفان شن.

 

خسرو خوبان، انوشیروان

 

خلاصه اش این است که خسرو آنوچه روان آخرین امپراتور ایرانی خود وقتی که بابا به دربار و مداین خواسته بودش از ترس جان از آذربایجان به بیزانس پناه می برد و مدتی بعد با کمک دشمن بابا برمی گردد و بابا را می کشد و خود به جایش می نشنیند. تنها این نبود که خسرو همیشه می ترسید به دست پسرهایش کشته شود. او که مرد خرافاتی هم بود از ستاره شناس ها و پیشگوها شنیده بود که سلسله ی او را یکی از میان برمی دارد که از او می آید و عیبی در بدن دارد. بدن بی نقص شرط اول شاهی است. برای همین خسرو دست پسرها را در هر امری باز گذاشته بود الا آمیختن با زنان. در این راه چندان خشک بود که وقتی دیده بود پسرش شهریار بدقلقی می کند او را به مداین به زندان انداخت. این شهریار که سوگلی شیرین زن خسرو بود از زندان به شیرین پیام می دهد که یا به من زن برسان یا خودم را می کشم. شیرین پسغام می دهد که زن شریف در دسترس نیست باید یکی از ندیمه ها را بدهم او هم دهنش بو می دهد. شهریار می گوید فقط زن باشد هرکه باشد. باری، شیرین ندیمه ای را می فرستد و ندیمه بار می گیرد که باری، یزدگرد آخرین است. یزدگرد شهریار. هم او که در بدن عیب داشت. یک ور کونش کج بود اما دیگر در نام و نشان چه زن چه مرد از خسرو فقط همو مانده بود. بعد از دخترها و یکی دو تای دیگر ناگزیر موبدهای فارس یزگرد را با علم و کتل به مداین بردند که سنگین ترین روزگار را بر او بنویسانند.

 

برگردیم به خسرو که از نزدیک به بیست پسر که داشت وقتی پیر شده بود چند تایشان از دستش جان به در برده بودند. یکی از جان به در برده ها از دست بابا شیرویه است. شیرویه وقتی خبر احضار خود به دربار را می شنود می داند شاه او را به چه امری خوانده است. پیشدستی می کند و می تواند خسرو را به بند بکشد. شیرو یک گام از بابا پیش آمد. بابا بی پرسش بابایش را کشت اما شیرویه گناه های خسرو را بر او بر شمرد و تبر به دست کسی داد که خسرو بابایش را گردن زده بود. خسرو با ضربه تبر بر گردن کارش ساخته می شود و شیرویه در همان آغاز مانده میان جنگ فرسوده ی خسرو با پناه دهنده گانش اولین کاری که می کند آن چند پسرهایی که از خسرو مانده بود از هر گوشه که بودند کشت و در همین بین بیمار شد. دخترهای خسرو یعنی سوگلی خسرو ایرانداخت و پوران دخت می روند پیش شیرویه که اگر تو بروی کی می ماند؟ باری، شیرویه می رود و در فاصله ی دو سه سال بیش از ده شاه می آید و سر در تاج می گذارد و می رود تا دیگر کسی نمی ماند جز یزدگرد شهریار که در پنهانی از چشم خسرو به دست موبدهای فارس سپرده شده بود. اما دیگر فرصت نبود تا این بچه را که در بدن نقص آشکار دارد رو کنند. کسی نمی ماند جز دخترهای خسرو. نخست پوران را به شاهی برمی دارند. پوران گویا تلاش کرد جنگ را رها کند و کارهایی هم بکند. اما این همان سال هایی که حالا عرب هم شانه کشیده است. اما هنوز به غارت است و راهزنی. باری، پوران تاب آورده نمی شود. کناره رانده می شود و ایران پیش خوانده می شود که می خواهد دست سخت بابا را نشانه شود. همین که خبر به خراسان رسید که ایران دخت شاه شده است سپهسالار فرخ به ایران پیام می دهد که می خواهم زن من باشی. سپهسالار خراسان منتظر پسغام نمی ماند. راه می افتد به سوی مداین. ایران او را در مداین می گیرد و به گناه درشتگویی با شاه می کشد و لاشه اش را در برآفتاب می اندازد. خبر می رسد به سردار سپاه در برابر عرب یعنی رستم پسر همین فرخ. این سرداررستم فرخ ایران، قاتل بابایش را می گیرد و به چارپادرها و مردان طویله می سپارد و یک کلام بیش نمی گوید: کیرکُش! یعنی چندان بر بالابیش برآیند تا جان بدهد. این دوزن در تاریخ هزار، دو هزار، سه هزار، چندساله ی شاهی شبانی ایرانی تنها زن هایی هستند که شاه شده اند. این که کجا بیوه ای کیر امیرکی شود برای تز دکترا جالب است. این کیرکُش کردن که سنتی در میان قبایل خوراسان نشین بود هنوز هم در جاهایی از پاکستان و شاید افغانستان اجرا می شود. گاهی پیرهای قوم زنی را که برخلاف سنت بزرگ های قوم کاری کرده در میان جمعی که تنها مادینه اش او است، در میان مردها و پسرهای جوان نهاده می شود و آن قدر با این زن برمی آیند تا جان بدهد. همین دو سه روز پیش خبر اجرایش در پاکستان بود.

 

 

قبله ی ترک ها و ایرها و عرب ها

 

گستره ی مورد علاقه من رفت و آمد سه قومی است که امروزه هم خانه ی خدا و قبله ی یگانه دارند. از این سه دسته یکی مادردسته است و آن ایرها هستند. این را بگویم که ایرهای گوسوار و اسبچران بسیار زود بعد از ورود از شمال به ایران سه قُل شدند: دسته ای به هند رفتند، دسته ای به غرب آمدند و دسته ای در همان محدوده ی آدرپادگان ــ خوراسان در شرق به غرب و آفریقا در بیو برو و ایل به بالا ایل به زیر ماندند. آن سه قومی که تا اکنون یک قبله دارند یکی ایرهای ایرانی است، یکی ترک ها هستند و دیگری عرب ها و نام خانه شان قبله است. قبله، قُه بعله، کوه به اله.

 

این را هم داشته باش که مردمانی که دنیا را دو رستی می دانستند، نور و ظلمت با همان، در کنار رم "بهرم" یا "وهرام" و در کنار ال "به ال" را داشتند و سرانجام همه را به ال باختند. وه یا به از آ یعنی زنده، خدای زنده و ال به معنای دست و رم به معنای شبان نام های خدا است. این گونه است که خدا سه دور طی می کند. دوری بر زمین است و آ یا خدای زنده است که پیکرش میراست و باغبان است و مادری می کند. همین خدا را خدای سخن هم دانسته اند. خدا در زبان و در کلام می آمد و جان ِ پیکر ِ خدای میرا بود. دوری که آّب ها پس نشسته بودند و زمین ها و چراگاه ها بسیار، دوری بود که خدا از زمین به آفتاب می رفت که شبان بود و شاه و دوری که از آفتاب به ماه فرو کشیده می شد و پسر یا دست آشوب بالا کشیده می شد. از چاه ماه به عرصه ی زمین. در این سه دور تا دور باغبان است نه شاهی هست و نه موبدی. فرمان و بکن مکن در کار نیست. همه خدای خودند و خانه گردان بعد از مرگ پیکر آ مادر است. دوری که شبان می شوند و آفتاب نشین می گرداند دوران رم یا رام است. گردونه می گردد و اقلیم و خدا را می گرداند و خدا از آفتاب به ماه فروکشیده می شود که نام اش ال است و آأمی را عبد می خواهد. هم اوست که پسر را می خیزاند که آدمی زاد است. پسر انسان. این هم را بباش که به باور این مردم زنده گی بر زمین دوره ای است و هر دوری خود سه دوره ی دراز است: دور باغبان که خدا خدا یا سخن یا آ است، دور شبان که خدا رام است و در آفتاب می نشیند، دور سوم دور ال است که ماه نشین است و خود دلال است. از مومنین می گیرد که آن دنیا بی شمار پس بدهد. آزاده ها، مردمان آزاد ساخت جهان را این گونه می دانستند که زمین از دل آفتاب آمده است و ماه از دل زمین. آفتاب بالای سر است و ماه زیر پا. هنوز همین فرو شد شبان به جهان زیرین سنگین ترین عزاها را دارد در غرب و جنوب ایران. ماه نشین دست یا پسر یا ال است. رم که با بار کردن اقلیم از رونق افتاده بود دور شبانی ِ ورشکسته را به ال می دهد که باید این شبان های ورشکسته ای را که گردش اقلیم زمین گیرشان کرده است و هیچ کاری جز شکار و غارت نمی دانند یکجانشین کند و نان بدهد. دیگر اقلیم به گونه ای نیست که خدا بکارد و آن ها بچرند. باید نان از دل زمین بیرون کشید. این با دنیای شکار و شبانی نمی سازد. که بکارد و پای کاشته بنشیند و بپاید و بپرورد و برساند و بردارد! او اهل راه راست نیست. در پی میانبُر است که زودتر از پیش از او راه افتاده ها به غارت برسد.

 

ردی از سیر آ به رام به ال و گردش خداها به دست دادم تا به حال خلق برسم. این سه قومی که گرد خانه ی قبله می گردند قُه بعله شان، قبله شان، کوه به اله شان روزی همین کابل امروز بود. کوه بعله آن جا بود و هر سه قوم آن جا گرد می آمدند. بعد که ال با علم کردن به ال و به رم، "به" یا "وه" یا "حه" یا "آ" و رم را به فراموشخانه راند. ال کوه و قبله را که معلوم نبود از کی و کجا به که بعله رسیده بود از جا بلند کرد و به غرب و قبله ی اکنونی رساند. از راهی که پیش رویش دو نشانه ی درشت بود: دُماوند: دُم آ بند. زندان دُم آ که ال بود و ال وند. وند یا بند: زندان، بند ال. پرسش است که چرا ال در کوه به بند است؟ با این همه قبله از کوه بعله ی کابول که بار می کند دوری در البرز درنگ می کند تا از روی تخت جمشید بپرد به سوی قبله ی فعلی و غرب. به باور مردمان سخن خدا در سیرش از خدا به معنای سخن راست و آگاه کننده و به خود آورنده می آغازید و به خدا به معنی دوروغ و از خود و از راه برنده می رسید. آ مردمان را آزاد و آزاده از شاه و موبد می خواست. ال بنده ی به فرمان می طلبید. عبد می خواست. هرچه که آمده است، هرچه هست می رود تا به برتاب خود برسد و از گردونه گُم شود. چه کسی رم را به یاد می آورد؟ هرچه هست ال و ایلویی و الوهیم است. این خدای آ از رم که می گذشت دیگر خدای این مردمان نبود بل که شر بود. اهریمن. آریمن. مردآریایی.

 

این سه دسته، سه ایل روزی روزگاری یکی بودند و یک زبان. در ایل به بالا ایل به زیرها و گشتن ها گردیدند و گردشان ریخت و گُرده شان پینه بست تا به این رسیدند که هر سه پیشانی پینه بسته بر خاک راه قُه بعله، قبله نهاده اند. داستان آمیختگی دین با افغان بسیار کهن تر از افیون و کُه بعله است. خود افغان مگر روزی اوگان نبود؟ مثل سارایوو: سارا یا سرا یعنی خانه و او یا اوو هم همان خانه است. در افغان، اوگان هم او ev به معنای خانه و گان هم به معنای خانه ؟ evدر میان ترکومان ها و گان در میان ایرها. این را هم داشته باش که خانه یا حرم همان خانه ی خداست که از روزی که  خدا روی زمین نشانه دار می شود بوده است.

 

آن دنیا

 

مارکس زمانی پا به خیابان گذاشت که کمر زمین به دست شده بود، دنیای دیگر و آن دنیا که گرگ علف می خورد خفتگیر شده بود. دومینی نمی توانست جای "دنیای دیگر"، "آن دنیا" را به دست مومنین بدهد. بازار کلیسا ورشکسته بود. مشتری بازار نو دین نو می طلبید. مارکس دنیای دومینی را سر و ته کرد. بهشت را از آسمان های غیرقابل دسترس بیرون کشید و در دسترس و پیش رو گذاشت. او "دنیای دیگر" در آسمان های جایی غیر قابل اشاره را گرفت و شهر بی تضاد، بازگشت کومون های اولیه را روی زمین پیش رو نهاد: هلا پیش رو شهر بی تضاد است. پایان تضاد طبقات، پایان تاریخ. مگر نه تاریخ چیزی نیست جز مبارزه طبقات؟

 

یار قوچانی

 

چیزها با هوای شان می رسند و کسی نمی تواند جلوگیر آن باشد. کسی که سال شصت را دیده باشد می داند که داشتن و حمل ساز از اعلامیه خطرناکتر بود. بعد هم که صدا  را ممنوع کردند و تنها موسیقی سنتی بی صدای زن تا حدی مجاز شد که خود نوعی روضه ی مدرن است. موسیقی دربست و دربسته ی کلام سر، نه کلام تن که بازی است. اما این همه بگیر و ببندها را بباش تا بگویمت که در زمان نوجوانی ام در زمان شاه یک بار قرار بود مدرسه جشنی بگیرد. در مرکز دشتستان یک گروه و حتا یک نوازنده ی هر سازی پیدا نمی شد. حالا در بوشهر در یک قلم صد نی انبانه نواز گرد می شوند تا در عکس بیایند با مشک شان. جالب که است که درست زن ها در این دوران درخشیده اند. در تمام حوزه های موسیقی. نوازنده های زن زبردست ِ درست و خوشکار کم نیستند. در حالی پیش تر زن ها تنها در دسته ی خواننده ها بودند که مردها نمی توانستند خودشان صدای آن ها را در آورند: می خواستم بگویم که داستان ها با حال و هوای خودشان می آیند و بگیر و ببند راه برآن ها نمی بندد این وفور نعمتی که در همه جاها ساری است باید در موسیقی هم جلوه گر شود. وقتی که بیتل ها جین به پایت دادند و مویت را بلند خواستند موسیقی طلب بازار شد و در توی بره ی نیاز رفت. آن چه طلب بازار شود خودش راهش را باز می کند. لشکر کشیدند که دبیت و تنبان تن بختیار کنند؟

 

خراسانی ها توی ساز و آواز دست و دل بازترند و موسیقی شان گلگونه تر. نگاه کن این ها یکی از گروه های قوچان اند. یکی شان از چند گروه. مقایسه کن با زمان شاه که چند دو و سه تار نواز این و آن گوشه افتاده بودند. کافی است این موسیقی خود را از بند مجلس های عبوس و تنگ نظر شعر برهاند، از زیر بار کلام رها شود و این شوهر کلام را به زیر افکند و با تن همباز و همراه شود، به میدان درآید و بازی تن را ساز شود. دوری است که کلام واسطه شده است تا از حرمت مطربی بکاهد و خود شروع مجلس شود که موسیقی زیر و بالای شعر را بزند و به شعر وزن بدهد. باید محک بر شعر برگرداند تا قال مان نگذاشته باشند در کلام نیای مان. شعرآمده بود مطرب ها را از کاست حرامی ها برهاند خود به بندشان کشید و گرنه موسقی  پیش تر که تنها نوای ساز سرنا یا کرنا بود وقتی که سر یا کر در سخن و کلام باز می ماند بر سر تل می شد و با نوای سر به کار می شد. حالا هم درست وقت آن است که شعر را از منبر به زیر کشید و من ــ بری برانداخت و آهنگ رقص و بازی شد.

بشنویم از دخترهای قوچانی

 

 

نسل ما مردم دیروز

 

نسل ما دو دسته بودند. دسته به معنای ایل. این هردو دسته گذشته، رفته ی نرُفته را پیش رو می خواستند و سخت بر آن بودند که آرمان در دسترس است. جهدی کنی جهیده ایم. دسته نخست که از آمدن جهنم به زنده گی مردمان هم کهنه کارتر است آن بهشت رفته را به نام و معنا بهشت می دانستند. پارادیس، پردسه، جایی که بوده است و رفته است اما در جایی نشسته است که پیش رو است و به آن می رسیم. این بهشت برای همه گان در آغاز برزمین بود. دنیای دیگر بر زمین بود و زمینی دیگر نداشتند. در آن آغاز به این راحتی دوروغ مکرر حقیقت مطلق نمی شد. رلیگ ره ال نمی شد. اما بهشت ایده آلیست ها: خدا بعد از شش روز کار بی خستگی زمین را ساخته و زنده گان را پرداخته است. زمین است و در گوشه ای از زمین باغ است و آدم و حوا و خدا و مار در باغ اند. از باغ که اخراج شدند به زمین رانده شدند. زمینی که باید کار می کردند و با عرق جبین نان می خوردند. خدا برایشان نکاشته بود که آن ها بچرند. موسا را می شد به دنیای دیگر و بهشت بیرون این زمین فریفت؟ زمین وعده ای برای موسا روی زمین است. این هنر بعدی هاست که مطلقا بند ناف دنیا را از زمین برمی کنند و دنیای دیگر از زمین برمی خیزد و راهبر این راه موبد است. این ها را هم دیگران، هم خودشان ایده آلیست می نامند ــ آن ها که این حرف به گوش شان خورده است ــ و رقیب را ماتریالیست می نامند.

 

ماتریالیست ها نام بهشت رفته ی نرُفته شان کومون های اولیه است. جایی که تاریخ نبود و تضاد طبقات وجود نداشت. آن چه را که روزی داشته ایم، شهر بی تضادی که پشت سر نهاده شده بود پیش رو نقش گرفت. آن بهشتی که مومنان دیگر نمی توانستند نشان دهند کجاست روی زمین "جا" پیدا کرد و "جان" گرفت: آن جاست. روی زمین. پیش رو. برو تا به هم برسیم. کومون آخریه پیش رو است: شهر بی تضاد، هلا. این نسلی که گروهی آن ها را به بی آرمانی متهم می کنند اولین نسلی است که بعد از هزاره ها زمین به گونه ای باز دیده است. آزاده ها باور داشتند و بر این باور هستی نهادند که فرمان: بکن مکن، بگو مگو نداریم. فرمان نه می بریم، نه می گذاریم. نه شاه نه موبد، زمین. همین، نه این و آن دنیا. یکی، آزاد: تن و روان یکی است و بر و در من می رود. مردمان حال و آن. یعنی  انسان هایی که در دم و حال زنده گی می کنند. نه بوی گنجی تاریخی گیج شان کرده است، نه آینده بسیار دور و دراز مشکل شان است. نسل روز. به روز.

 

 

زن در میان ایل آری

 

ما به عروسی دو ات یا دو وت می گوییم. تا گزیدن. همتا و همسر گزیدن. دوتایی شدن. این با دو ال، دو دست، دو دشمن فرق دارد. جز تک همسری در ایران قدیم مردمان آزاده رسمی نبود. یک دلی یک دلبر بدار. بیشتر ریا است. یک دل بر دو درگاه نمی توانی نهاد مگر که دو رو داشت و دوروغ ورزید. خانه ی نو جشن داشت. یک دووت یک خانه ی نو بود. رسم زن دان و حرم را شبان های آریمن آوردند. زندان امروزه پیش تر زن دان بود: به معنی جایی که زن ها نگه داری می شدند. چی زندان هم می گفتند. چی یعنی بچه، کون و دو چی یعنی زن. دوچیزه، دوشیزه: مغبچه و زن. مال آن روزها این بود. چی این بود. زندان های اولیه محل زندان و نگه داری زن های باغی ها بود که در راه رفتن و اداره ی خورخانه ها، محل های آذوقه می گرفتند، آذوقه را به اسب شان می دادند و زن ها را نگه می داشتند در همان خورخانه ها که در میان خودشان زندان بود و زن ها دزدیده را بین خود به عنوان مال، چی، چیز معامله می کردند. این شبان ها که من آن ها را آری زاد، آ ری، روی آ یا جامه ی آ، آجم می نامم دو دسته بودند. یک دسته گوسوار بود، یک دسته اسب چران. این هر دو دسته از سرمایی سخت از هرجا که بودند تارانده و رانده شده بودند به ایران آ در پاد گان وارد شدند. ایل اسب و گوسوار و کماندار در برابر مردمان یکجانشین. این ها همان زنده گی ایلی خود را داشتند و روش ایل دایمکوچی و بروبرو بود. بعد از سرما و ورود به ایران به بروبیو افتادند. ایل به بالا ایل به زیر. پیش تر دایم به رو بودند و این حسرت قدیمشان بود. دایم به رو بودند. ایران که وارد شدند به برو بیو افتادند. از آدرپادگان به مصر و آفریقا=اوــ ری ــ قُه و در باغدر ایران دسته ای به سوی غرب و یونان. اما یکی قدرت گاو برای بروبیو دور و دراز به پای اسب نمی رسید و دیگر که اقلیم هم گشت و گردید و گوسوارها به اسب سوارها که برو بیای گسترده تری داشتند باختند. اما چون هردو دسته یک دستگاه موبدی داشتند بین همه شان اسب و گاو و سگ و آتش مقامش را حفظ کرد. جایی سگ است که رفت و آمد جان را حس می کند جایی گاو است که زمین را روی سر دارد.

 

در میان این سه "دسته" به معنی ایل از ال به معنی دست یعنی ایرهای ایرانی، لرها، له ار و شبان های ترک: تُر ِ ره ِ کوه مان، ترکومن و آرو: روان آ، جانش، عرب ممکن است جایی نام زنی آمده باشد اما ریشه ی آری زاد، زاد آریمن، اهریمن، این ها روزی که به ایران رسیده بود زن را تارانده و رم اورم، خانه ی رم، خانه که از evA او آ، اوا، حه وا رسیده بود از دست خوررم در آورده و به ابرام و ابراهیم رسانده بود. زن در میان آری جایی نداشت زمانی که سرمازده برگشتند. در متن هاشان که زن ستیزی پنهان نیست چه زرتشت چه اسلام. در میان ترک ها چون بر دل می روند و دین شان فرصت نهاد شدن ندارد از موبد دورند و با سولتاناهانیم ایاق ترند با رم و رامشگری نزدیکند و رامش بی زن که ساز تن بسراید باز نمی شود، نمی گسترد، بازی نمی شود. در میان این سه دسته ی یک قبله ی کعبه یکی یعنی ترک ها به شاهی و روز و زمانه نزدیک ترند. دو دسته ی دیگر، عرب و ایرانی هر دو پشت سر نهاده را پیش رو می جویند و آن رفته ی نرُفته را در ساحل امن فردای دور می یابد و این منجز موبد است که میان دو دنیا را به هم می رساند، تن و روان، این و آن جهان را یکی می کند. این ریشه دین و موبدخواهی ایران است. خراسانی ها رقص نمی گویند می گویند بازی. دیگر این که ایران ویچ یا ایران بیچ همان ایران بچ به معنی بچه ی دار آری است. سرزمین ایربچه های پشت سر نهاده شده آن جا بوده و در آن جا آفتاب همیشه در میانه بوده است و راه بسته جز اقیانوس های عظیم معنا نداشته است. دایم در رو، بروبرو. این زنده گی را سرمای ناگهانی شدیدی که دو سخت داشته است: بوی گند مرده ها و سرما به پایان می رساند. برای همین جهنم این ها در آغآز جایی بود بسیار سرد با بوی بسیار بد. بعدها که به غرب رسیدند و گرم شدند کمی از سرما دور شدند و جهنم شان جای گرم و سوزان شد.


کوسوار هم می گویند. آبادی با این نام ها در خاورمیانه زیاد هست. گوسوارها پیش از اسب سوارها یکجانشین شدند. به ویژه وقتی به هند و آفریقا تارانده شند به وسیلیه اسبسوارها


دًر میان لرها گوسوار برای تحقیر و بی پر و پایی در پیمان گویند.

 

پری زده گی و پروخوانی

 

خوشا راه دراز و شور دلدار

خوشا مهتاب و شب گلگون رهوار

 

خاک خشکیده و خسیس نه تنها نم و ترنای بافت را می گیرد، خشک می کند، می کاهد و خرــ من می گسلاند دلی افشرده و  دستی تنگ می دهد و خواهش های دراز. چون دست دراز می نشود به دست گُند و بی نوای نا و دم، دست ِ بی نوا از دم می بُرد و راه بر رفته می نهد یا آن که بیاید و دستش به دامن خیال می رود و سر ِ تشنه را می دواند به دشت چاه ِ آدک. رسیدم بر سر بست چغادک، نشستم گریه بسیار کردم تا دلم وا شد و دلبر را به دید کرد. حالا که در خیال است خواست نه زینو است که پای چای گلدم و قلیان گلنم نشسته است تا غُلو بیاید. همه پری زده: پری زده گان. خداوندا چه سازم که جوانی ام شد از دست. جوانی از دستش در شد و حالا به جای این که پیری را "در" یابد در خیال فتح آن است که در جوانی به دست نیامد، پشت سر نهاده پیش رو می جوید و سراب دشتستان این را میسر می کند. بال مینار ِ پری پیکر به دست می شود: شروه و فایز و این جور موال خوانی ها. موال: آوازخوانی موالی در مدح نیای امیر عرب و درد غربت ولی عرب شان است. او درد هجران دارد تو که این جا بوده ای و این جا نشسته ای غم هجر کجا داری ارباب؟ ارباب: باب ار. باب آری، در یوزه ی آریمن. مرد اهریمن ستا. بشنویم: پری زده خوانی: سه نم پرده خانه ی موالی. دست به گُند و تمنای آّب حیات.

 

نسل به روز، نسل بهروز

 

نسل پیش از ما تاریخ دروغینی درست کرد و خود بر این دوروغ دل بست و برده شد برای تحقق تاریخی که در سر او بوده است. می خواست آن بوده است را به هست بیاورد. گذشته را در آینده می جست. آن پشت سر نهاده را پیش رو می خواست نسل ما تاریخ دروغین را دورغ گرفته که هیچ تاریخ را دوروغ گرفت تاریخی واقعی آن بود که در سر او نشسته بود و در سر او از فردا آفتاب همیشه میانه ی زمین است، همه جا. اما این نسل که با کتاب بار نیامده است آن طرف با چماق دیگر است. او ایده آلیست نیست. نه در گذشته ی دور بوی گنجی شنیده است نه به نیامده دل بسته است. او در حال زنده گی می کند، به روز است و با خود بی تعارف. شاید برای مثال دیگر جدول ضرب را از بر نداشته باشی و اگر برسی که نه هشت تا درش بمانی. اما این خرکاری ها را جامعه کرده است و کار راحت است. کتاب مال زمانی بود که کاغذ ظرف و توی بره ی انباشت داده و اطلاعات بود. برای این نسل داده ها در کاغذ انباشته نشده است. کتاب نمی خوانند نگران نباش. نه تو خیلی خواندی. هوش و گوش آگاهی این نسل را سر و گل تاریخ اجتماعی آدمی است. برای مثال همین تغییر اقلیم را بباش. اقلیم چیزی نیست که از گردش مانده باشد یا بماند. اما هربار اقلیم گردیده است ایل بار کرده به جایی که اقلیم هنوز نگردیده است. آگاهی و کارشان شان نسبت به محیط زیست شان کم نیست.

 

آفتاب بالای سر، زیر پای مان ماه است: بر زمین نشسته ایم

 

جه یا گه یا گو gew و  jeb و jew یا گیو همه از گیاه فارسی است به معنی دار آدمی آمده است. پیامدهای گیومرس، کیومرذ، گیاهمرد اول. دار میرای خدای آ. یعنی که در ابتدا گابریل=گیو راه ایل=دار راه ایل و جبریل=جو ره ایل یکی هستند، در راه هر کس در میان قومی کسی می شود و رسم و روایی می یابد و کس و کاره ای می شود. این را آوردم که بگویم جه زوس هم به معنی مرد خواهر همان گیوماتوی مُخانی است: دار مرد ماهتو. مرد ماه توی خانه. جه زوس=دار مرد خواهر. این را هم بیاورم که از آن زمان که زبان رد به دست می دهد و "آن" دنیا بنا شده است هرنهاد و سازمانی که به نام دین آمده است بر این سه گانه سوار است:

آفتاب ــ زمین ــ ماه،

خدا ــ مار یا مادرــ پسر،

پدر ــ مادر ــ بچه=بچه ها،

ال ــ موساــ عصا یا هارون،

خدا ــ روح القدوس ــ عیسا،

ال اله ــ جبرییل ــ ممی.

 

در سه گانه ی ال ــ موسا ــ عصا همچون ال اله ــ جبرییل ــ ممی هر سه گانه به دست نر است. خدا آشکارا نر است و جز نرها کسی را به گفت نمی خواند. جبرییل و  موسا هردو نر جنگی  اند در غزو ممی راهزن به گرد پای یوشع هم نمی رسد. در این سه گانه الله ــ جبرییل ــ ممی هر سه نه تنها نراند نره گی بر ران نهاده می رانند. این سه گانه نرینه ی نرتبار سامی در دین مسحیت نبوده است. سه گانه ی این ها بر خدایی است که به آن آشکاری نرانه گی خود را به رخ نمی کشد که الله یا یه هو وه صبایوت. روح القدوس نر نیست. حتا کاری که روی دستش نهاده اند مامایی است آماده کردن زهدان و جا دادن نطفه به زهدان مریم. عیسا به نام خود نیست به نام خواهر است: جه زوس: مرد خواهر. همان طور که گیو ماهتو گیو یا دار مرد ماه توی خانه بود. عیسا فرزند مریم است پسر عبد الله نیست. برای آن ها که خیال می کنند الله با اسلام آمده است و فرق ری ال و ره ال ندانند.

 

اسلام به معنی تسلیم مطلق است. نشسته بر سه زانو: سه لم

سلام و شالوم و از این دست به معنی تسلیم است. تسلیم مطلق و نشسته بر وارد آمده می فرستاد. مثل هرچه ای سلام هم به برتاب خودش رسیده است رسم که وارد شده به نشسته سلام دهد. سه لام. در این اسلام که به محض ورود غریبه باید خودت را جلواش به سه زانو در آوری و سه لم بگویی. یعنی تسلیم کامل. به راه تو. بلکه از مرگ نجات بیابی. به ویژه در اروپا مسلمان ها را می بینی از دهانشان می ریزد که ایسلام مین پیس. انگار مردم کور و کر و خرند و نمی بینند اسلام هرجا که رفته است با شمشیر و لااله الا الله بوده است. لا اله الا ال ِ من. اسلام دیگری ندارد. من و کسانی که از من اند، سایه و من ــ بر من اند، باقی کفر است. غریبه که غیر باشد و معلوم بر این نباشد که دشمن شود یا نشود ندارد. اسلام نه دوست نه دشمن، نه از من نه بر من ندارد. .یا با من یا دشمن. یا راه من یا راه کفر. کافر را باید با شمشیر به اسلام، به تسلیم کشاند یا زخم زد تا به زخم و دردناک بمیرد و زن و مالش را صاحب شد. این حق مسلم مسلمان است که زن کافر را کنیز کند و مالش را تاراج. برای دیگری اسلام غیر دارد که در برق غیرت می درخشد که "مردانه و سرشار از صفات آن است." و در غریب می چالد.

غیر: عربی. جز، سوا، مگر. دیگر. بیگانه. در تصوف عالم کون که اسم غیریت و سوائیت بر او اطلاق کنند. جزء پیشین بعضی از کلمه های مرکب که معنای مخالف به کلمه می دهد و معادل پیشوند «نا» است: غیرجایز (ناروا)، غیرعادلانه (ظالمانه).

غیرت: رشک. حسد. رشک بردن، با لفظ عربی استعمال می شود، و مردانه و سرشار از صفات آن است. رجوع به غَیرَة و رشک شود: چون اسماعیل بیامد (متولد شد) و نور بیاورد، ساره غمناک گشت و بگریست از غیرت و گفت: یا ابراهیم چه بود که از همه ٔزنان من بی فرزند ماندم. هاجر حلقه ٔزرین بر گوش کرد زیباتر شد، ساره را غیرت زیادتر شد. آن شب ابراهیم با هاجر نزدیکی نمود، غیرت عظیم بر ساره مستولی شد. فروغ خشم آتش غیرت در مغز وی [دمنه] بپراکند. از رشک او [مرغزار] رضوان انگشت غیرت گزیده بود. ایا حسود تو از جاه تو به غیرت و رشک ز رشک تو سرانگشت خود گزیده بگاز. آتش غیرت در نهاد او متصاعد شد و عزم انتقال مصمم کرد. حدیث عشق توبا کس نمیتوانم گفت که غیرتم نگذارد که بشنود اغیار. شاهد که با رفیقان آید به جفا کردن آمده است به حکم آن که ازغیرت و مضادت یاران خالی نباشد. می خواست گل که دم زند از رنگ و بوی تو از غیرت صبا نفسش در دهان گرفت .


||
به معنی مایه ٔ غیرت، مثل رشک، به معنی مایه ٔ رشک، چنان که گویند غیرت ماه، غیرت بهار، غیرت گل و غیره: طیره ٔ جلوه ٔ طوبی قد چون سرو تو شد غیرت خلد برین ساحت بستان تو باد.

|| در تداول فارسی زبانان به معنی حمیت و محافظت عصمت و آبرو و ناموس و نگاهداری عزت و شرف. با لفظ کشیدن و بردن استعمال می شود. ابا و سرباز زدن از قبول اهانت بر عرض. ناموس پرستی. تعصب و رقابت. رجوع به غَیرَة شود موسی از غیرت و حمیت لوح ها بینداخت وغل در گردن برادر کرد و می کشید. صدهزار است غیرتم بر دوست آن چه یک غیرت آیدم بر زن. غیرت اسلام و حمیت دین محمدی غالب آمد. چه گونه رخصت یافتی که بر امثال و حرکات دور از غیرت و حمیت اقدام نمودی.

ادامه ی این متن

 

مه لقا خدای شبان ها

 

نه تنها تاریخ که جغرافیا و هندسه را هم پیروزمندان می نویسند. کسی مویه به آینده بار نمی زند. یکی از تاریخ هایی که پیروزمندان ساخته اند تاریخ هخامنشی های ایران است. این ها آشکارا با دو دست شاهی و موبدی اداره می شدند. شاه بود و موبد بود و شه ــ موبد=شاه و موبد در یک تن خدا بود و خدا زنده بود و مه لقا که دو دست و دو دنیا را داشت. شاه که امورات این دنیا را می گرداند و موبد که راهنما و راهبر دنیای دیگر بود.

 

haram-kan-gi-sag=mahlagh

 

در تاجگذاری داریوش این آشکار است. اول داریوش شاه پشت سرش موبد که سرش را بازی آب و باد برده است. این هردوتا یکی با عصای شاهی و یکی شاخه ی برسم به دست ریشدار و سفید. آن کس که این دو را پیش داده است و امرای لشکری و کشوری پشت سرش ایستاده اند مه لقاست. آشکارا ریش تراشته و سبزه و کمی کوتاهتر از شاه و موبد. مه لقا برای آن ها خدا است. خدای زنده است. در میان شان است اما حق دیدن یا گفت و گوی با او را ندارند. هم شاه و هم موبد برده و بنده ی مه لقا هستند. شاه و موبد هردو زندان و گنجخانه دارند. جدا. زندان یعنی  جایی که زن ها را نگه می دارند. زن مال بود. دارایی حساب می شد و کلید هر دو زندان و گنجخانه به دست موبد بود. برای حساب و کتاب خودش و به عبارتی خودشان. شاه که از کودکی به دست مه لقا پرورده شده بود یکسره بر مردانگی و نرانگی رانده شده بود. زندان داشت اما حق نداشت با زن هایی که مالش بودند بیامیزد. مه لقا لحاف می کشید و شاه را بر همان زهدانی می راند که می خواست. شاه با لشکر و موبد با رشته ی سگبندی. چون این باور در میان این شبان ها بود که سگ است که می گوید کسی مرده است یا نه. می آوردند سگ را کنار مرد در حال مرگ نگه می داشتند تا او خبر کند کی جان طرف به در شد و کجا رفت. سگ جان را می دید و سگبند زبان سگ را می دانست. این طور نبود که. هر مرد به محض تولد تا مرگ باید سگ می داشت و سگش همواره کنارش بود که اگر مرد به سگبند بگوید روان به کجا رفت. موبد این گونه با نظام سگبندی در بافت هستی زنده گی شبانی کشیده شده بود. شاه بود که ایل را داشت و سواره نظام و موبد با نظام سگبندی که گی سگ در آن تقدس داشت. نه گی هر سگی. گی سگ مه لقا که به دست موبد به توی بره ی شبان ها می رسید. چه حالا ال کلب چه هوند یا هون در سرتاسر امپراتوری. حقوق بشر شبانی! مشتی گوسوار و اسب چران. ول ده و بیا که چراست که آن همه چهره ی مه لقا در نقش های سازه ی تخت جمشید دیده می شود و برای نمونه هم یک زن نیست؟ مردان بی ریشی که بار بار ریشداری سفید داده اند و و مثل حیوان از پشت سر می رانندش: این شبان ها از هرکجا که سرما پس شان رانده بود از وقتی که رسیده بودند در میانشان سگ و گی سگ و آتش به دست موبد بود. این ها روشن کردن آتش را فقط با آتش می دانستند. مالش دو چوب بر هم را از یادشان برده بود مه لقا. برای همین بزرگترین گناه این بود که آتشت خاموش شود و اجاقت کور بماند. باید آتش را از موبد می گرفتی. برای همین آتش و اتشکده در میان مردمانی که از زمهریر و دو سخت درآمده اند تا هنوز رونق دارد. کافی بود آتشت کور شود و موبد برای مجازات آتشت ندهد. از کی بگیری؟ تش کور. کی پای اجاق کور می نشیند؟ دیدی که تش فلانی بود و نبود. نام و نشان برمی چیدند. دو چوب خشک را پیگیر بر هم بمال دودش بلند می شود. این را نداشتند. بسیاری از شبان های ایرانی تا قبل از کبریت تش را با تش روشن می کردند.

 

یک مه لقا خودش یک چیز سبکی به دست دارد و بار بار مرد ریشوی سفید داده است:

zan-takhtejamshid5

 

خیال کنم از این نقش فقط عکس اش مانده باشد امروزه. از روی همان عکس: تاجگذاری داریوش شاه:

 

haram-khan-gi-sag1

 

سیمای مه لقا:

haram-mahlagha

 

 

خشکی زده گی  و دست و دلبازی

چه گونه می توان از خاکی خسیس و خشکی زده برآمد و بخشنده گی داشت؟ چه گونه از داری خشکی زده می توان نرمش و دل تر طلبید. چه گونه می شود خشکید و نتفتید و در خود جمع نشد؟ اگرچه گرما لای هرچه را ول می کند و چوب خشک را تر می کند و می خماند اما در کل خشکی زده گی بافت خشکیده را خشک تر و شکننده تر می کند. این گونه است که بافت شهر نشینی دریده می شود و هر خیابان قوروق سردسته ای جنگجو می شود. کسی که جنگ می جوید. کشور به ایالت ها و ایالت ها به شهرها و شهرها در کوی ها می شکند. آن سازمان متمرکز تمدن امروزه را خشکی زده گی تاب نمی آورد. درهم می شکندش. مگر نه ما همانیم که می خوریم و می نوشیم و می دمیم؟ برآمده از زمینی که نان تو را ندهد تو را در پذیرش مهمان دست و دلبازتر نمی کند.

 

 

دو رُست نگاه

 

نیک و بد بنگری، دو رُستی نگاه کنی نه گذشته ای هست نه آینده ای. هستی در میان است و هرچه هست در میان ِ حال. هرچه هست حال است و بر دم می رود. بر آن. این دم که فرو برم بر آرم یا نه؟ پرسشت نیست. جوانی. می رسیم به هم وقتی که من نیستم. سر است که می برد. آن چه مانده غلافی است که: اوهوو ماری این جا گذشته است.

با دوست

می دونی توی پسر امروزی بودنش، به روز بودنش، در حال زیستنش برای من جالب است. این گونه بر خاک بودنش. این نسل شناختش برای تو دشوار است. تو مرد آرمانخواهی. آرمان خواه به جست جوی مادرچاه آرمان، آر ــ من، مرد آری می رود. مردی که رفته است. از در گذشته است. آن نیا مرده است و قرار نیست جایی پیش روی مان دیدار تازه شود. نیایش بگردان و بابای دیگرتری را یش کن. آن چه که رفته است باز نمی گردد. به هیچ سیرت و صورت. تو مرد تاریخی گذشته ی دوری که خودت هم نمی دانی چیست اما بُنش را نهاده ای کمون های اولیه که در کمون های آخریه باز خواهد آمد. بچه ی امروز نه گم شده است در گسست های دراز تاریخی که وبالی است، نه دل به آینده ای دور بسته است. پی دست نیافتنی نیست. آن چه یافت می نشود آنش نه آرزوست. روی زمین اش و برای روزش کار می کند نه برای تاریخی که کسی نمی داند کی.

آرزو که همه داریم. خواست این که چیزی در نزدیک اتفاق بیفتد. البته نه آرزوت این باشه که آفتاب وایسته تا تو بند پوتین ات را ببندی. آفتاب و خورشید هر دو در میان ما دخترند. ماه که تو شاخش نوشته اند زن.

 

آفتاب، زمین، ماه

باز هم این سه تا، این سه پایه ی گردون و پای دم، پادم، فاتم، پای دم آدم: آفتاب که آشکار است به نام زن است. خورشید هم باشد خور خواهر آفتاب است. در میان ما اگر قرار است یکی به آفتاب برود آن نه جمشید است. زمین که ملک زن بوده است از وقتی که مار را شناخته است. می ماند ماه در میان این سه تای گردون. موالی غلامباره گاهی چهره ی نوجوان ها را به ماه تشبیه کرده اند اما مهسیما و ماه سو و از این دست هم همه زنانه اند. حالا تو را خدا این را باش که این زن میان این سه بزرگ این جای و گاه دارد که در زبان مانده است و بر زمین امروز خوار و زار. نوادگان مسی بابای من مرده ریگ را برداشتند میان نرها قسمت کردند و به زن ها حتا ماهسو هیچ سهم ندادند که زن؟ سهم؟ میون ما رسم نی خالو.

 

 

الله اکبر است!

 

الله اکبر

لا اله الا الله

محمد رسول الله

علی ولی الله

حسن کی الله تا به دوازدهمی برسی که کی اک الله است.

اسلام گام به گام راند تا رسید به جایی که در مرامش دیگری نیست. ندارد. یکی از ما. از ما نبود دشمن است. من و سایه من. من و من ــ برها. آن ها که من را می برند و برمی تابانند. ال اله که آمد البته از راه دوری آمده بود. الله نو بود ولی ال را مردم از زمانی دارند که کوه های ال برز و ال وند نام گرفتند. اما آن ها که معنی بند و برز و ال را می دانستند می دانستند که دماوند همان دُم آ بند است. دُم آ برای آن ها شر بود. شیطان. برای همین در البند به بند بود یا در البرز به بند بود. برز یا برج یا برگ یا برخ کوه است. به باور این ها خدا هم چیز بود، هست داشت و گردنده و در گردش بود در گردونه ی آفتاب ماه زمین آفتاب... از آگاهی دهنده و خودآ کننده در می آید و از رهانننده به بندکشاننده می رسد. برای آن ها زنده گی بر زمین دوره ای بود و در این دوره خدا سه گونه می شد. یکی خدای زمین نشین که مار یا مادر بود و بر زمین و باغبان و سه پسر: باغبان و دانه کار و شبان. رم دو پسر دارد: باغبان و شبان و ال که باغبانش به دست شبان کشته می شود و تنها شیوه زیست ستوده می شود زنده گی شبانی. در آغاز این خدا آ بود و "در" را داشت، زبان را داشت، خدای سخن بود و در سخن راه بر ماردم می گشود و او را از بندها می رهاند. قیامت زمانی بود که همین خدای رهاننده به بند و بنده گی بکشاند. کور کند و دوروغ بورزد. این خدا سرش آ بود که به رم می رسید که دل را داشت و بر دم. رم خدای شبان بود، خدای راه و در آفتاب می نشست تا به ال برسد که پسر بود و خدای ماه نشین. این خدای ماه نشین که کوچکترین خدا بود روزی خدا بود اما از رم که در آمد دیگر نه فصل آرام آ است نه دوره رونق شبانی. ال خدایی که از شبانی ورشکسته به نام رم آمده است که با دل تر آغاز کرد و به سنگ دل در قربانی خواستن از ابراهیم رسید چیزی نداشت مگر که دوروغ بورزد و نخستین دوروغ "دنیای دیگر" بود. آن دنیا که هرآن چه بخواهی و اراده کنی در آن یا هست یا هست می شود و نخستین خواست آدمی زیاده خواه و آزمند چه است؟ نمیرویی.

 

باری، ال که هنوز هم در نام ابراهیم و رحمان و رحیم هرگونه مهری را مدیون رم بود نمی توانست او را در آغاز رد کند. پس الله ال اکبر است اما ال های اصغر هم هستند. خداهای پیشین صفت های او می شوند یا فرشته کسی در دستگاه موبدی اش. مانده است مسلمان ها کمی زور بگیرند تا زیر این بزنند که الله اکبر است و اعلام کنند که لااله الا الله. جز ال اله اله ای نیست. این را که راندند بعدی می رسد تا جایی که تو به درستی سایه او شوی.

 

حالا ولی اکبر در دهخدا:

 

اکبر: بزرگتر. جمع: اَکابِر، اَکبَرون. مؤنث: کُبری. خلاف ارذل. بزرگ. مهتر. مهین. کلان تر: اکبر اولاد؛ بزرگترین فرزندان. یادداشت مؤلف. بزرگوار. قول این و آن درین ناید به کار، قول قول کردگار اکبر است .

اﷲ اکبر؛ کلمه ٔ مبارکه ٔ تکبیر، یعنی خدا بزرگتر است از هر چیزی
عالم اکبر؛ دنیای عظیم. جهان بزرگ. پس به صورت عالم اصغر تویی پس به معنی عالم اکبر تویی 

|| سالخورد. سالخورده تر. بزرگتر از لحاظ سن. || بزرگ. کبیر، در مقابل صغیر. گویند: «الاکبر و الاصغر»؛ ای الکبیر والصغیر. و ازآن است در نزد بعضی : اﷲاکبر؛ ای الکبیر. و نزد بعضی: اﷲاکبر من کل کبیر. || (اصطلاح منطق ) موضوع مذکور در نتیجه و مطلوب در قیاس اقترانی کلی. نزد علمای منطق اطلاق می شود بر مجهول مطلوب قیاس اقترانی. || در اصطلاح علمای نحو قسمی از اشتقاقات است. و رجوع به اشتقاق شود.

 

 

زیرش را بنواز زمین اش را بیار آسمان و بالایش به موقع می رسد

 

آفرینشگر ناگزیر است پیش از شروع آفرینش زیر کون خودش را محکم کند و جایی بنشنید که آفریده ها از دستش در نشوند. در که دادی دیگر نمی شود زیرش زد. لنگی کار خدای کتاب مقدس این بود که از زمین آغاز کرد. در آغاز خدا آسمان و زمین را آفرید. زمین تهی و بایر بود و تاریکی روی لجه و روح خدا روی آب وزان. پس خدا گفت روشنایی بشود... پیش ترها خدا در آفتاب می نشست و هیچ گاه چیزی از از دسترسش دور نمی شد. آفرینش در کتاب مقدس چون متن زاییده ی پسر انسان است نمی تواند "همه" را با هم بیاورد. خدایش هم درست برتاب خود او است. با دست و سر کار می کند. پس یکی یکی تا بیازماید و جهان احضار شده را "در"یابد. بر سر می رود و در سر همه چیز بر خط می رود. یکی یکی. ناگزیر است پله پله کار کند. زمین را که ساخت و زیر پایش را محکم کرد به فکر آفتابش می افتد. در عالم هنر این اتفاق زیاد می افتد. این است که می بینی طرف بوستانی ساخته است که بویش خود آفریننده را کشته اما در تاریکی مانده است. همه سرهُش بویند چنان که دیگر کسی بو را حس نمی کند. باید یکی بیاید پرده از آفتابش برگیرد تا خلق از بو استان به گل استان اندر شود. گوسوارزاده ها و اسبسوارزاده ها. خلاصه تر: یا دلال زاده است که میان ملازاده و شبان زاده نشسته است یا یکی از این دو قل. خان ــ شبانشاه که حکم بر خیابان روز می راند یا ملا ــ موبد که راه آن دنیا و بیاید را می زند در خیابان آن دنیای رفته و پشت سر نهاده.

 

جایی که گذشته چراغ راه آینده است:

از بیان آن چه در حال برمان می رود عاجزیم چه گونه می خواهیم از حال رفته گان سر در بیاوریم و به نیامده گان بگوییم که از کدام راه نروند.

 

فرق شبان با گله پا

 

marx-kolahi

 

می خواهیم به زیارت شبان زاده ها برویم. پس همان اول از اولین شاهشبانی که اثر بر دفتر نهاده است نه کوه: ناصرالدین تنها شاه شبان ایرانی است که دریافته است اشکال کار ما از این خانه به کولی است. چه گونه می توانست با هستی ایل در افتد که نهاد و دستگاه سوارانش، استخوانبندی نظامش از آن است؟ در بیفتد؟ نمی شود. زیر پای خودش را خالی می کند. ول دهد که داده است. اما داستان ایل تمام نمی شود. دیگری با کالایش به شبان زاده ها راند و فهماند که وقتش است که چارپادار راهدار شود و خان های گردنه گیر گردن نهند به باجی اعانه وار. چارپادار آمد که ایل را جمع کند وقتی که ایل شاهی را جمع کرده بود. به دلال زاده حالی شد که گونی و شال و دبیت و تنبان به دست آن ها که می خواهند نمی رسد. آمد. از دریا. راهی که در خیال تو اسبسوار نمی گنجید. مدتی دیگری شد، دور گرفتی دشمن شد و مثل خودت رفتار کرد. اصل اول شبانی: سله شوری و خانه بری. خانه اما جیزی نداشت برای بریدن. کالا آماده، خواهان هم بسیار برای هر آن چه بیاید. اما یکی این است که دست بازار خان خالی است. سنت سنت نینباشته. سر می رود با کیسه بسیار. شهر شبان است و اصل اول شبان غارت: در دوردست ها با جنگ و به نام باج و یکجانشین ها که پیوسته دست کم خمس را به شبان می دادند: خراج. گاهی جدا از این ها مالیات بر سر هم هست. این که هرچند سر یک سر به پیاده نظام شاه رود، از همه ی حیوان ها و دارهای درخت. باج حنگ هایی که همواره دراز بود از کیسه ی مردم یکجانشین می رود. ایل که سواره نظام است و خود سهم دارد از باج و غارت. از این بتوانی باج بگیری؟ باج، خراج، سرانه، مالیات هرجه می گویند یعنی از مردم یکجانشین رسیده است.

 

شاه پس از بازگشت از سفر سوم فرنگستان خطاب به سیاح درباره‌ی سیدجمال‌الدین ــ که اصرار داشت خلافت را بازبسازد و شاه را خلیفه کند ــ از اوضاع ایران و جهان و جایگاه ایران در زمانه‌ی خود می‌گوید:


"سیاح، من سه سفر به اروپا کرده‌ام. هرجا چیز تازه‌ای بود با تشریفات مرا برده نمایش دادند. شهرهای زیبا و مریض‌خانه‌های بزرگ دیدم که هریک در ماه به قدر درآمد مملکت ما خرج برمی‌داشت. برخلاف جاده‌های تنگ و وحشتناک مملکت که هنوز زنگ دلیجان به گوش می‌رسد. دیدم ترن‌هایی که از شکاف کوه‌ها عبور می‌کنند، دیدم ترنی را که ما را از کوهی عظیم و پرپیچ و خم به قله‌ی مرتفع رسانید و سپس به همین‌طریق سرازیر کرد. به قدری کارخانه‌جات دیدم که به حساب نمی‌آید. باغات ملی مشاهده کردم. به سینماها و تماشاخانه‌های مجلل رفتم. همه‌جا و در همه‌حال مملکت خودم را در خیال می‌آوردم که جز شهرهای خراب و ویران و مردمان پریشان چیزی نداشت. می‌توانی تصور کنی آرزو نمی‌کردم ملتم را ترقی دهم، تربیت کنم و به تاریخ شاهی خوش‌نام ماندگار شوم؟ این سید بیچاره چون مردمان عادی در بعضی از شهرهای اروپا رفته، از سیاست و احوال این دول بزرگ بی‌خبر است. می‌گوید من روس و انگلیس را به زانو درآورده شما را پادشاه مشرق‌زمین می‌کنم. این عبارت او چیزی نیست جز بی‌خبری و عدم اطلاع از سیاست جهان. چه می‌داند که ما در چه وضعی هستیم؟ البته که نمی‌داند. زیرا او وارد نیست. ملتی که سراسر خاک ما را گرفته عبارت است از عشایر وحشی که هنوز خانه‌به‌کول‌اند. می‌خواهید افسار از سر این وحشی‌ها بردارید و مملکت را منقلب کنید؟ با این درآمد و جیب خالی ملت و سیاست‌دانی‌های همسایه‌ها می‌خواهید این مملکت را اروپا کنید؟ می‌خواهید بهانه به دست دشمن دین و مملکت ما بدهید؟ برو. برو نزد صدراعظم تا خرجی‌ات را بدهد. از محل‌های تاریخی عکس‌برداری کن برای ما بیاور."

ادامه ی این متن:

 

کوش و کلومپ

 

می گوید: بس است زیادی شلوغش کرده ای.

می گویم: من شلوغ نیستم داستان سرعت گرفته است. خبر از عالم غیب نمی آورم. در نگاه من رهاننده ای نیست. رهاننده رها کرده و رفته است، مانده راننده آن هم که خواب است و ما را راه می برد. اوتو می رویم. خدابخواهد یا نخواهد می رسیم. راه را دریاب. کل گاری دارد تقش در می آید. یعنی که یا شر تمام یا رفتن تا آخر راهی که گاهی پیش چشم سر من است
مگر نه این است که نه جنی بوده نه شهری، نه شهریاری. من بوده ام. پیش از آن که جان به "در"آید. شهریار؟ شهریار شر من ام که روز روزم نموده اند که بخواب در روت تررر دام و خوابم نمی برد.

 

 

klompen turistklompenboer-met-riek

 

این یک جفت کلمپ است. کفش های چوبی که دیگر فقط برای انداختن به توریست ها درست می شود. حوالی دام رونق هم دارد. سفالش هم هست. این کلمپ آشنا را آوردم تا به لمپن پرولتاریات موالات برسم. در هلند نمی شد با لمپ که به هرحال نوعی بافتنی بود در مرداب کار کرد. از سوی دیگر چوب حتا از چرم هم در برابر زمین دایم آبکی مقاوم تر است. البته خشک و خشن است. چوب است. اما پلاستیک چکمه پلاستکی را آورد: فراوان، ارزان، در دسترس همه گان و کلمپ از میدان در شد. اما لباس بورهای کشاورز از د بیت در آمد اما ماند تا جین رسید و لباس های دیگر را از میدان کشاورزی و زمین سازی هلند بیرون کرد. این هم یاد و نگاهی نوستالزیک از روزهای خوب رفته ی بابای سازنده است. وقتی که کلمپ و دبیت هنوز رونق داشت.

لومپن اما. جنگ را جرمن می کند. مرد جر. جویای جنگ. جنگ را گُتمن می کند بزرگزاده، مرد بزرگ. دست شاهی نیمتنه کوتاه. چکمه بلند. اما پاپوش موبد نعلین است. سر پایی. آن مرد جنگ است باید پاشنه ها کشیده و آماده ی شنیدن داد ِ درآ بشود. در ایران صفوی خود مرز نهاده بودند که چکمه ی مرد لشکری تا کجا باشد. اهل دین و لشکر موبد نعلین داشتند. دو نعل. آن ها که نعلین بر پا و شال بر کمر داشتند مردمان را به فرمان موبد می خواندند. حکم شرعی را می راندند که تازه داشت جان می گرفت. این گونه اهل رزم و بزم از هم جدا بودند. حالا ولی به لمپ برسیم. لمپ در بر لمپن رفت که کشاورزهای بی زمین و رانده شده از زمین اند که سر شهر خراب شده بودند و چرم گران بود و دسترسی آن ها نه آن زمان فراوان بود نه چیزی جز پاره ها پوره های پارچه بود. سیل این ها. از ده آمده هیچ صنعت نمی داند. ولگرد و دایم پی کاری که نان درآید. رفته رفته لومپن در بعضی از کشورها بر این مردمان رفت. بوت پلاستیکی رید به بازار چرم و زاد همان لمپن ها کفاش هایی شدند که کفش هاشان به هر بازاری می رفت. اهل تولا و تبرای صفوی همه بودند. سر گذرها بودند و برای موبد و شاه خبر می بردند اما هیج گاه این حق نیافتند که فرمان شاه اجرا کنند. آن ها با نعلین که آشکار اهل سر کوه و غارت دور نیستند حکم موبد را پیش می بردند. اما دنیای نو که آمد گوزپیچ به نعلین پوش های گذردار رسید. در آغاز این ها شالی به کمر می بستند از کرباس و دور قد می پیچیدند. نانشان را در همان جمع می کردند و پس قد می بستند تا وقت خوردن که شال سفره شود. وقتی قبا کلک ورافتاد، این ها کت و شلوار کردند و شال نشست سر شانه. اما کفش را چه کنند؟ نگاه کنید به لات های ایرانی. کفش نو می گیرد و به ریش نعلین می خندد اما خودش کفش نو را از همان مغازه پاشنه می خواباند، کوش می کند و گاهی فرمان شاه می برد و همیشه فرمان موبد. گذرگاه و حفظ ناموس دین.

به دست شد ربط گوز با شقیقه؟ این جا همین ها کارگرهای کشاورزی بیکار شده بودند. آن ها شبان هایی بودند که از کوه خسته شده بودند اما دلشان در کوه بود. قانون کوه را بر شهریان می راندند.

 

 

عکس ها تکرازی است و باز تکرار خواهد شد. نقشه ی آب های ذخیره در حفره های زیر زمین است. هرچه از زرد به سرخ بیشتر یعنی این حفره ها ی زیرزمینی تهی تر. درست همان کشورهایی که دستشان به دهن شان می رسد و می توانند چاه بزنند و موتور بخرند.

zamin-garma[1](1)

آّب های زیرزمینی: دل زمین

می دانیم که در زیر زمین حفره هایی هست که پر از آب بیشتر شیرین اند. این حفره ها از کی آمده اند؟ کار من نیست. اما از آن زمان که زمین زنده بوده است و برای زنده ها، چه حیوان، چه گیاه، قابل زندگی شده است این ذخیره آّب زیر زمین های زنده بوده است. باروری و زهنده گی بعد از کاری که ماه می کند باز بسته به آّب است. این حفره ی آب با مایکروپایپ هایی، ریزلوله هایی این به تمام تن زمین تا سطح خاک تنیده شده است. این میکروپایپ ها مثل رگ های زمین هستند. آّب های زیر زمین قلب زمین هستند. با گردش آب و هوا از قلب به میکروپایپ ها که در تن زمین شاخه ها زده است و تنها افق عمودی نیست زمین دم می زند و بازدم تا نخشکد که بمیرد. مثل رگ های زنده ها، چه رگ حیوان، چه آوند گیاه. کارشان تنها بردن آب بهّ زیر زمین، به پایین نیست. کار خود می کند. خود را زنده نگه می دارد. این اما تنها کار این دستگاه نیست. مهمتر از هرچه کار مهار جهنم زیر پا و حایل شدن در برابر لایه های داغ زیرین است. آّب که ته بکشد. زمین می میرد. یعنی دیگر زنده و بارور نخواهد شد. نه گیاه، نه حیوان. نشست زمین در اثر خالی شدن حفره های زیر زمین مایکروپایت ها را پر می کند و دیگر بارانی هم اگر ببارد یا سیل می شود که خاک خشکیده و شکسته تا ریزترین ذره را بشوید و سیلاب شود یا باد بیاید که خاک شکسته از خشکیده گی بار باد شود: توفان گرد و خاک. البته از غرب هم هست اما همه را به آفریقا نسبت ندهیم بد نیست. کشاورز ایرانی هیچ راهی ندارد مگر این آّب ها را بالا بکشد. این که دارد پایین همه را باز می کند روزی که دیر نیست مشیله کسی است که مشکل آّب حاضر و نان غایب نداشته باشد. برادرم گرفتار است. خبرها دارم که او نه دارد نه به دردش می خورد. او هشت دیروز را به هفت فردا وصل می کند که مردمانه بگذرد. می خواستم بگویم ممیونی را توی قفس گذاشتند با نوزادش تا رفتاری را آزمایش کنند. از این کارها کرده اند و کنند. با دیگری رواست آن چه بر خویش رذوا نیست. زیر پایش را داغ کردند. یک کم که داغ می کنند بچه را بغل می گیرد. یواش یواش بالاتر می رود تا جایی که میمون بچه را زیر پا می گذراد تا خودش را دمی دیگر از گرمای زیر پا برهاند. لابد میناتور رستم دستان را دیده ای. عرصه ی پهلوانی اش به خطر بیفتد پسر را قربان می کند. البته پسر که به دور برسد خرفت خانه برایت درست می کند. فقط می خواستم بگویم این نقشه را می آورم با این توضیح که نقشه ی کاهش آب های زیر زمین در خظه ی افغانستان پاکستان تا آن سر غرب آفریقا.. عکس بعدی خط خشکی زده گی است تمام کشورهای مسلمان آسیا و آفریقا. شاید راست است و به جای بهشت جهنم نصیب موالات شده باز. عکس آخر هم همان زمین مرده است که دهن گشوده که ببلعد آن را که بلعیدش.

خطه ی خشکی زده: هرچه سفیدتر خشکی زده تر:

zamin-afrigha(2)

یکی از باغ های جنوب و نشست زمین تا نیم روز سوس استان

zamin-nashast  zamin-ahvaz-gardokhak2(1)

 

 

ساز: زدن، نواختن

dohol-dorost

 

دو هل: کرنا، سرنا

http://saaz.biz/wp-content/uploads/2014/01/Surna-sorna.jpgsarna-kuh

 

جالب است وقتی نام ساز بیاید مثل تار فوری زدن می شنویم: بزن. تار بزن. تار را بزن. اما همین کار نام "ساز" که نباشد ساز را می نوازند. باید فرقی بین نوازش و زدن باشد. نواختن خود از نواست که از نا رسیده است. سرنا از سازهای یکه نواز است. تنها دو هُل همراهی اش می کند. سرنا یا نای سر نای پدر است، نای بزرگ و کرنا ساز کر است، ساز پسر، نای کوچک. دو هُل هم همین است هُل بزرگ هل سر و هل کوچک هل کر است. در ایران همنوازی چند سرنا یا چند کرنا ندیده ام. منظورم از تک نوازی بودن این است که یک یا چندساز با هم نتی را اجرا کنند. بلکه کل نواخت بر همنوازی است. یعنی هر سر ساز و نوای خود تا جایی که هماهنگ باشد نه تک آهنگ را مکرر کند. این چندصدایی است که آهنگ را می سازد. نه تک صدایی که مکرر می شود یا مکرر می کند. دو ساز، دو سر و یک نوا: که مثل در امام رضا می بینی. ساز و سرنا همه از مراسم دینی مصر به یهودی ها و از یهودی ها به الکلبی ها رسیده است. دسته ساز نقاره نواز دیگر نه چندصدا بلکه چند سرند که یک صدا در بدهند. ولی همنوازی نیست که دوساز مثل با هم گفت و گو کنند یا یکی سر ساز را هوا بدهد و بر آسمان بنوازد. نه که چندنای نوای یک سر و یک صدا بیرون می دهند. سرنانوازی جمعی در ایران فقط یک دو سرنانوازی در دسترس من است که چندان چنگی به دل نمی زند. پسر و  پدر یک آوا از سرنا در می آورند. انگار پسر همزمان که کار بابا را مکرر می کند به بابا می رساند که ساز سرنا یکه است و من بلدم بنوازم وقت آن است که بنشینی. اما چندنوازی کرنا چه در مصر چه در بالکان هست:

تکنوازی سرنا با دو هُل

دونوازی سرنا ایرانی

تکنوازی کرنا: شاه میرزا

چندنوازی کرنا آذربایجانی

دونوازی کرنا مقدونیه

چندنوازی کرنا مصری

 

از فرنگی نرگسی تیر نگاهی خورده ایم، شمع سبزی بر سر لوح مزار ما زنید:

 

اگر نظم به هم نخورد: دوتای اول زن های خیال شاه اند. حوری بور. نقاشی کرده است. دوتای دوم پیش چشم شاه و در حرم است: از انیس تا از نظر افتاده ها. آن چه به کف شاه است.<